Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki jih bo v letih 2022 in 2023 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Zaključen: 15. 12. 2021

Datum objave: 22. 10. 2021
Rok za prijavo: 15. 12. 2021

Predmet dvoletnega projektnega razpisa je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki jih bodo izvajalci izvedli v letih 2022 in 2023.
Razpis se nanaša na sofinanciranje festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem ter so namenjeni splošni javnosti.

Cilji razpisa
Sofinanciranje je namenjeno podpori dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki so v javnem interesu in so po svoji družbeni angažiranosti in povezovanju različnih umetniških področij in zvrsti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL in so namenjeni splošni javnosti.

Upravičene osebe za prijavo na javni razpis so nevladne kulturne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na razpisu. Projekt , ki ga prijavljajo, je lahko istočasno sofinanciran le preko enega javnega razpisa MOL.

Projekt (festival) je po zasnovi in vsebini povezan ciklus prireditev, ki kontinuirano trajajo najmanj tri dni in obsegajo najmanj 10 umetniških, kulturnih in s kulturo povezanih dogodkov (gledaliških ali plesnih predstav, koncertov, razstav, literarnih dogodkov, performansov, intelektualnih pogovorov in drugih prireditev), in ki jih bodo prijavitelji v javnem interesu izvedli v obdobju od 2022 do 2023.
V primeru vsakoletne izvedbe projekta sta priprava in realizacija projektov v istem koledarskem letu, v primeru bienalne izvedbe projekta je lahko priprava projekta v drugem koledarskem letu kot realizacija projekta.
Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej (če prijavlja več projektov) vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si. Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti, ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Izpolnjen in natisnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 15. 12. 2021 do 24. ure.

 

Razpisne datoteke