Javni razpis za izbor razstavnih projektov za predstavitev v prostorih MOL v letu 2020

Zaključen: 13. 9. 2019

Datum objave: 2. 8. 2019
Rok za prijavo: 13. 9. 2019

Razpis se nanaša brezplačno predstavitev razstavnih projektov na naslednjih področjih:
A kulturno-umetniške stvaritve,
B razstavni projekti, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenimi, urbanističnimi, promocijskimi in drugimi vidiki mestnega življenja.

MOL bo projekte na obeh razpisnih področjih v letu 2020 podpiral v skladu z naslednjimi cilji:

• spodbujanje izvirne in kakovostne umetniške produkcije ustvarjalcev s področja vizualnih umetnosti;
• predstavitev umetniških in drugih razstavnih projektov, ki so pomembni za promocijo Mestne občine Ljubljana kot odprte, živahne in svetovljanske evropske prestolnice;
• povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu.

Razpisna dokumentacija obsega:

  •  besedilo razpisa;
  • • prijavna obrazca;
  • • vzorce tlorisov razstavišč;
  • • izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev (obvezna priloga);
  • • vzorci pogodb in vzorec zahtevka s poročilom (ne izpolnjujte).

Prijavitelj mora ob prijavi projekta na javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
• v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec;
• izpolnjeno in podpisano Izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev z dokazili o izvedenem projektu/ izvedenima projektoma;
• ostala zahtevana obvezna dokazila navedena v prijavnem obrazcu.

Lastnoročno podpisan in požigosan (velja za pravne osebe) v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 13.9.2019 do 24.00 ure (datum poštnega žiga), s pripisom na sprednji strani: »NE ODPIRAJ – VLOGA: KULTURA – Javni razpis za izbor razstavnih projektov za predstavitev v prostorih MOL v letu 2020« z obvezno navedbo: »RAZPISNO PODROČJE A« ali »RAZPISNO PODROČJE B«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami, naveden naziv in naslov prijavitelja.

Razpisne datoteke