Javni razpis za izbor razstavnih projektov za predstavitev v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL v letu 2018

Zaključen: 29. 9. 2017 , odpiranje prijav: 5. 10. 2017

Datum objave: 25. 8. 2017
Rok za prijavo: 29. 9. 2017
Odpiranje prijav: 5. 10. 2017

Razpis se nanaša brezplačno predstavitev razstavnih projektov na naslednjih področjih:
A) kulturno-umetniške stvaritve,
B) razstavni projekti, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenimi, urbanističnimi, promocijskimi in drugimi vidiki mestnega življenja. 

MOL bo projekte na obeh razpisnih področjih v letu 2018 podpiral v skladu z naslednjimi cilji:

 • spodbujanje izvirne in kakovostne umetniške produkcije ustvarjalcev s področja vizualnih umetnosti;
 • predstavitev umetniških in drugih razstavnih projektov, ki so pomembni za promocijo Mestne občine Ljubljana kot odprte, živahne in svetovljanske evropske prestolnice;
 • povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu.

Razpisna dokumentacija obsega:

 • besedilo razpisa;
 • prijavni obrazec;
 • vzorci tlorisov razstavišč;
 • izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev (obvezna priloga);
 • vzorec pogodbe.

Prijavitelj mora ob prijavi projekta na javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:

 • v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec;
 • izpolnjeno in podpisano Izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev;
 • izpis iz Poslovnega registra Slovenije (Ajpes);
 • zahtevana obvezna dokazila.

Prijavitelji naj za dokazovanje referenc in odzivov v strokovni javnosti ne prilagajo natisnjenih spletnih strani, pač pa naj gradivo priložijo v digitalni obliki.

Lastnoročno podpisan in požigosan (velja za pravne osebe) v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 29.9. 2017 do 24.00 ure (datum poštnega žiga), s pripisom na sprednji strani: »NE ODPIRAJ – VLOGA: KULTURA – RAZSTAVNI PROSTORI MU MOL 2018« z obvezno navedbo: »razpisno področje A« ali »razpisno področje B«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja

Razpisne datoteke