Javno povabilo za zbiranje predlogov za člane in članice Sveta za mlade

Zaključen: 16. 4. 2019

Datum objave: 27. 3. 2019
Rok za prijavo: 16. 4. 2019

Oddelek za kulturo, Urad za mladino MOL vabi fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju MOL, mladinske organizacije, organizacije za mlade in druge nevladne organizacije, ki delujejo na področju mladinskega sektorja in ki imajo sedež na območju MOL, da predlagajo 4 člane Sveta za mlade.

Svet za mlade je skladno s cilji Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025 posvetovalno telo župana. Člane sveta bo imenoval župan, g. Zoran Janković.

Svet za mlade bo izvajal naslednje naloge:

- spremljal bo uresničevanje ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025;
- dajal bo mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025;
- dajal bo mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih;
- opozarjal bo na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in dajal pobude za njeno razreševanje;
- obravnaval bo pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih opredelil;
- izvajal bo druge aktivnosti, ki so povezane s položajem mladih v MOL.

Poleg štirih članov in članic, predstavnikov strokovne in zainteresirane javnosti, ki bodo v Svet za mlade imenovani na podlagi tega javnega povabila, bodo v Svet za mlade imenovani še:

- svetnice ali svetniki Mestnega sveta, ki so bili ob nastopu mandata mlajši od 30 let;
- 1 član ali članica s strani Urada za mladino MOL;
- 1 član ali članica s strani Javnega zavoda Mladi zmaji;
- 1 član ali članica na predlog Mladinskega sveta Ljubljana.

Predlog za imenovanje kandidata ali kandidatke za člana oziroma članico Sveta za mlade mora vsebovati:

- izpolnjen obrazec, prilogo temu javnemu povabilu, s podatki o kandidatu oziroma kandidatki, podatki o predlagatelju in utemeljitvijo predloga;
- podpisano soglasje kandidata oziroma kandidatke h kandidaturi (na istem obrazcu).

Predloge za člane Sveta za mlade pošljite na poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo, Urad za mladino, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Predlogi za člane Sveta za mlade«. Predloge za člane lahko pošljete tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: mladina@ljubljana.si.

Imena in priimki izbranih kandidatov za člane Sveta za mlade bodo objavljeni na spletni strani MOL.

Rok za zbiranje predlogov: 16. april 2019.

Dodatne informacije in pojasnila:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo, Urad za mladino, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Katarina Gorenc, mladina@ljubljana.si, tel: 01/ 306 48 91, 01/306 48 92

Razpisne datoteke