Javno povabilo za zbiranje predlogov za člane strokovnih komisij MOL na področju kulture za obdobje 2013-2015

Zaključen: 15. 7. 2012

Datum objave: 15. 6. 2012
Rok za prijavo: 15. 7. 2012

.

Oddelek za kulturo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: Oddelek) vabi fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju MOL, kakor tudi javne zavode na področju kulture in nevladne kulturne organizacije - kulturna društva in zasebne kulturne zavode - ki imajo sedež na območju MOL, da predlagajo člane strokovnih komisij MOL na področju kulture za obdobje 2013-2015.

Strokovne komisije MOL na področju kulture skladno s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/2012) opravljajo predvsem naslednje naloge:

 • dajejo mnenja k podlagam za javne razpise in javne pozive ter k ciljem, pogojem in kriterijem javnih razpisov in javnih pozivov;
 • strokovno presojajo in ocenjujejo vloge, prispele na javni razpis oziroma javni poziv za sofinanciranje javnih kulturnih programov in javnih kulturnih projektov;
 • obravnavajo in ocenjujejo vloge, prispele na neposredni poziv;
 • dajejo mnenja s področij, za katera so imenovane;
 • podajajo predloge strateških usmeritev in mnenja k poročilu o izvajanju Strategije razvoja kulture v MOL;
 • opravljajo druge naloge, določene s sklepom o imenovanju.

Predlagatelji lahko predlagajo kandidate za člane strokovnih komisij MOL na naslednjih področjih:

 • uprizoritvene umetnosti;
 • glasbene umetnosti;
 • likovne umetnosti;intermedijske umetnosti;
 • kulturno-umetnostna vzgoja;
 • knjiga;
 • kulturna dediščina.

Predlagatelj lahko predlaga kandidata samo za eno izmed zgoraj navedenih področij.

Predlog za imenovanje kandidata kot člana strokovne komisije MOL na področju kulture mora vsebovati:

 • podatke o kandidatu: ime in priimek, naslov in telefon;
 • podpisano soglasje kandidata, da soglaša s predlogom;
 • navedbo področja, za katero je kandidat predlagan (uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, likovne umetnosti, …);
 • kratko utemeljitev predloga.

Predloge za kandidate na posebnem obrazcu MOL pošljite na poštni naslov: Oddelek za kulturo, Mestna občina Ljubljana, Ambrožev trg 7 - »Predlogi za člane strokovnih komisij«. Predloge za kandidate na posebnem obrazcu MOL lahko pošljete tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: kultura@ljubljana.s i ali davor.buinjac@ljubljana.si.

Imena in priimki izbranih kandidatov za člane strokovnih komisij MOL na področju kulture bodo objavljeni na spletni strani MOL.

Rok za zbiranje predlogov: 15. julij 2012.

Kontakt:
Oddelek za kulturo, Mestna občina Ljubljana, Ambrožev trg 7 - »Predlogi za člane strokovnih komisij«, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Davor Buinjac, davor.buinjac@ljubljana.si
tel: 01/ 306 48 40, 01/ 306 48 45
 

Razpisne datoteke