Javni razpis za sofinanciranje programov s področja preprečevanja zasvojenosti

Zaključen:

Datum objave: 18. 3. 2005

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) in Statuta MOL (Uradni list 26/01 in 28/01) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana Javni razpis za sofinanciranje projektov/ programov v MOL za leto 2005 ali od leta 2005 do leta 2007 s področja preprečevanja zasvojenosti.

Predmet razpisa 

Predmet razpisaso projektiza leto 2005 ali 2005/2007 s področja preprečevanja zasvojenosti in zlorabe drog v MOL  v okviru programov: Vzgojni cilji in Šola za starše.

Sklop  A/ V program »Vzgojni cilji« lahko prijavite:

 • projekte za vzpodbujanje zdravega odnosa do sebe in do okolja v vrtcih ter šolah, ki so usmerjeni v preprečevanje zasvojenosti in se izvajajo za cele skupine ali razrede;
 • projekte, namenjene otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v redno šolanje in imajo učne in vedenjske težave ter se izvajajo na šolah;
 • projekte za mlade, naravnane k preprečevanju zasvojenosti, ki se izvajajo izven šolskih okvirov

Sklop B/  Program »Šola za starše«vsebuje:

 • pogovorna srečanja za starše v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah za gradnjo zdravega in kvalitetnega odnosa. 

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis

Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki delujejo na področju MOL in so ustanovljene v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah na podlagi zakona ter opravljajo dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:

 • društva,
 • ustanove,
 • zasebni zavodi,
 • javni zavodi, ki izvajajo projekte za preprečevanje zasvojenosti, za katere ne prejemajo zagotovljenih finančnih sredstev in projekti pomenijo nadstandard,
 • gospodarske družbe, ki so registrirane za izobraževalno dejavnost in usposobljene za izvajanje razpisanih projektov.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji

 • Vlagatelji, ki načrtujejo projekte s področja preprečevanja zasvojenosti kot zunanji sodelavci javnih zavodov morajo predložiti soglasja teh zavodov, da se strinjajo z izvajanjem njihovih projektov v teh zavodih.
 • Vlagatelji, ki bodo kandidirali v programu Šole za starše pa morajo izpolnjevati tudi posebni pogoj, da  za vsako ciljno skupino v enem  šolskem letu organizirajo najmanj tri srečanja.
Splošna merila za izbor projektov

Osnovna merila za izbor projektov so:

 • kvaliteta in realnost prijavljenega projekta
 • reference vlagatelja
 • finančna  konstrukcija projekta

Podrobneje so merila za izbor projektov opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Če bo področna strokovna komisija za izbor projektov/programov ugotovila, da projekt, ki je prijavljen za večletno obdobje, ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju leta 2005 do 2007, ga bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2005.

Okvirna višina sredstev

Okvirna vrednost sredstev namenjena realizaciji projektov v letu 2005 so za program Vzgojni cilje 6.044.000 SIT, za program  Šola za starše pa 4.650.000 SIT.

Rok porabe dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva za leto 2005 morajo biti porabljena v letu 2005 tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim prejemnikom sklenila večletno pogodbo. Za leti 2006 in 2007 bo MOL sklenila dodatke k pogodbi.

Rok za predložitev vlog in način predložitve

Vlagatelji morajo vlogo oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Ljubljana , p.p.25,  1001 Ljubljana najpozneje do vključno 7. 4.2005 (upošteva se datum poštnega žiga).

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov vlagatelja. Upoštevane bodo samo pravočasno prispele vloge z zahtevanimi oznakami, ostale bodo zavržene in zaprte vrnjene vlagatelju.

Vloge, ki ne bodo podane na ustreznem prijavnem obrazcu Urada za preprečevanje zasvojenosti MOL  ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.

Vsak prijavljen projekt mora biti poslan v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti« ter z dodatno oznako«vzgojni cilji« oz. »šola za starše«. V primeru, da vlagatelj pošilja več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:

 • pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
 • priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
 • poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.

Datum odpiranja vlog

Odpiranje vlog bo Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje projektov in/ali programov v MOL za leto 2005  in/ali od leta 2005 do 2007 s področja preprečevanja zasvojenosti pričela 11.4.2005. Če se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Odpiranje vlog ne bo javno.

Na odpiranju vlog področna strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to,če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisijav roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo  v 8 dneh dopolnijo. V primeru, da je vlagatelj v roku ne bodo dopolnil, bo vloga zavržena kot nepopolna.

Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom na podlagi predlogov področnih strokovnih komisij po pooblastilu županje MOL podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa županja MOL.

Zavržene bodo vloge:

 • ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa,
 • ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje oziroma, ki niso bile dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:

 • tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in,
 • ki jih bodo področne strokovne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog oziroma najkasneje v roku 30 dni po začetku veljavnosti Odloka o proračunu MOL za leto 2005.

Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljan.si/zamescane/izmestneuprave/razpisi/index.html ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad za preprečevanje zasvojenosti, Resljeva 18,1000 Ljubljana.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu številka

306 40 53 in 306 40 46 vsak delavnik med 9 in 12. uro oz. po e-pošti:preventiva@ljubljana.si.

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) in Statuta MOL (Uradni list 26/01 in 28/01) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,Ljubljana.

Javni razpis za sofinanciranje projektov/programov v MOL za leto 2005 ali od leta 2005 do leta 2007 s področja preprečevanja zasvojenosti.