Popravek Javnega razpisa

Zaključen: 26. 3. 2010

Datum objave: 12. 3. 2010
Rok za prijavo: 26. 3. 2010

Javni zavod Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljubljana, objavlja popravek javnega razpisa, objavljenega dne 26.2.2010 pod št. 14 in sicer:


POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA


Točka IV. – OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU se popravi tako, da se v 3. alineji črta besedilo »razen javnih zavodov«, tako da se točka IV. – OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU pravilno glasi

»Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za prijavo na javnem razpisu:

Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije:

 • društva in zveze društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 58/09),
 • ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno
  prečiščeno besedilo),
 • zavodi na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št.
  US U-I-104/92, 8/96, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP),
 • mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih
  mladinskih organizacij - skladno s 5. odstavkom 21. člena Zakona o političnih
  strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07)
 • študentske organizacije - ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti
  študentov ( Uradni list RS, št. 38/1994),
 • druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije.

Izpolnjevanje tega pogoja vlagatelji dokazujejo z izpiskom iz sodnega registra oziroma izpiskom iz ustreznega razvida pravnih oseb, ki se ne vpisujejo v sodni register.«
 

Prvi odstavek točke VIII. – ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE se spremeni tako, da se pravilno glasi:

»Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Javni zavod Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 26.3.2010 (velja datum poštnega žiga).«

Razpisne datoteke