Razpis sofinanciranja programov s področja mladinske dejavnosti

Zaključen: 7. 4. 2005 , odpiranje prijav: 7. 4. 2005

Datum objave: 18. 3. 2005
Rok za prijavo: 7. 4. 2005
Odpiranje prijav: 7. 4. 2005

Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2005 in/ali za leta od 2005 do 2007 s področja Mladinske dejavnosti.

Predmet razpisa

 • Sklop A: lokalne mladinske dejavnosti v obliki enoletnih projektov za leto 2005 in triletnih programov za leta od 2005 do 2007;
 • Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti za leto 2005;
 • Sklop C: dejavnosti informiranja mladih za leta od 2005 do 2007.

Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

 

Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki delujejo na območju MOL in so ustanovljene v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah na podlagi zakona ter opravljajo dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:

 • društva in zveze društev,
 • ustanove,
 • zavodi,
 • mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij (skladno s 5. odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah;Ur.l. RS, št. 62/1994, 13/1998 Odl.US: U-I-301/96, 24/1999 Odl.US: U-I-367/96, 70/2000, 52/2001 Odl.US: U-I-372/98-10, 51/2002, 94/2002 Odl.US: U-I-223/00-22),
 • študentske organizacije (ustanovljene na podlagi Zakon o skupnosti študentov; Ur.l. RS, št. 38/1994) in
 • druge nepridobitne organizacije.

 

Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu

Vlagatelji morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje, če so sestavni del razpisne dokumentacije za vsako posamezno razpisno področje sofinanciranja.

Splošna merila za izbor projektov in/ali pogramov 

Merila oz. kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje.

Če bo področna strokovna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da projekt in/ali program, ki je prijavljen za večletno obdobje, ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2005 do 2007, ga bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt in/ali program, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2005 (ne velja za področje I/ sklop C).

Splošna merila so naslednja:

Sklop A:

 • kvaliteta in realnost prijavljenega enoletnega projekta in/ali triletnega programa,
 • aktivno sodelovanje mladih in prostovoljcev/k v enoletnem projektu in/ali triletnem programu,
 • reference vlagatelja,
 • finančna konstrukcija enoletnega projekta in/ali triletnega programa.

Sklop B:

 • kvaliteta in realnost prijavljene mednarodne aktivnosti,
 • reference vlagatelja,
 • finančna konstrukcija mednarodne aktivnosti,
 • uporabnost za potrebe dela v organizaciji vlagateljici.

Sklop C:

 • kvaliteta in realnost prijavljene dejavnosti informiranja mladih,
 • reference vlagatelja,
 • finančna konstrukcija,
 • izvajanje drugih aktivnosti za mlade v Ljubljani.

Če bo strokovna komisija ugotovila, da vloga za sofinanciranje info centra ne ustreza pogojem za sofinanciranje info centra, ga bo v nadaljevanju obravnavala kot vlogo, ki kandidira za sofinanciranje info točke.

Okvirna višina sredstev

Okvirne višine sredstev, ki so namenjena realizaciji projektov in/ali programov za leto 2005, po posameznih razpisnih področjih znašajo: 

 • Sklop A: 32.600.000 SIT
 • Sklop B:   3.000.000 SIT
 • Skop  C:  10.626.708 SIT

Višina sredstev za financiranje projektov in/ali programov za leti 2006 in 2007 bo odvisna od dogovorjenega obsega projekta in/ali programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za financiranje posameznih razpisnih področij v letih 2006 in 2007, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega projekta in/ali programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne komisije glede projektnega in/ali programskega načrta za posamezno proračunsko leto.

Rok porabe dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva za leto 2005 morajo biti porabljena v letu 2005 tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenila večletno pogodbo za leta od 2005 do 2007. Z izbranimi izvajalci večletnih projektov in/ali programov bo MOL po letu 2005 za vsako nadaljnje leto sklenila pisni dodatek k pogodbi.

Rok za predložitev vlog in način predložitve 

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:

Mestna občina Ljubljana,
p.p. 25, 1001 Ljubljana
,

in sicer najkasneje do vključno 7. 4. 2005 (datum poštnega žiga).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami:

 • Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna mladinska aktivnost«
 • Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mednarodna mladinska aktivnost«
 • Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: informiranje mladih«

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:

 • pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
 • priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
 • poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.

Datum odpiranja vlog

Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne strokovne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 11. 4. 2005. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.

Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo.

Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom na podlagi predlogov področnih strokovnih komisij po pooblastilu županje MOL podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa županja MOL.

Zavržene bodo vloge:

 • ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa,
 • ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:

 • tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in,
 • ki jih bodo področne strokovne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog oziroma najkasneje v roku 30 dni po začetku veljavnosti Odloka o proračunu MOL za leto 2005.

Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer: med 12. in 14. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad za mladino (pritličje), Resljeva 18, Ljubljana.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, in sicer:

Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v torek, 29.3.2005, ob 11. uri v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na zgornji elektronski naslov.