petek, 1. 3. 2019

Objavili smo javni razpis za sofinanciranje programov športa

Objavili smo javni razpis za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2019. Informativni dan s predstavitvijo razpisa bo v torek, 5. marca 2019.

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti Letnega programa športa, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti Letnega programa športa za leto 2019, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2019.

Informativni dan

Informativni dan s predstavitvijo razpisa bo v torek, 5. marca 2019, ob 15. uri v Veliki sejni dvorani Mestne hiše na Mestnem trgu 1.

Namen informativnega dneva je predstavitev glavnih novosti v razpisu za leto 2019 in pojasnitvi morebitnih nejasnosti.

Predpogoj za učinkovito izvedbo informativnega dne je, da je vsak udeleženec seznanjen s celotno dokumentacijo razpisa.

Informativni dan ni namenjen razpravljanju o problematiki ljubljanskega športa.

Letni program športa

S podporo letnemu programu športa aktivno prispevamo k prostočasni športni vzgoji predšolskih otrok (12 tisoč udeležencev), šoloobveznih otrok (vseh 24.500 udeležencev), dijakov in študentov (več kot 3.500 udeležencev) ter odraslih.

Sredstva za sofinanciranje programov športa in uporabo športnih objektov vsako leto višja 

Z izvajanjem strategije razvoja športa v Ljubljani, sprejete v letu 2008, smo bistveno izboljšali pogoje za šport in rekreacijo naših meščanov, tako finančno kot infrastrukturno. Od leta 2007 smo za šport iz proračuna Mestne občine Ljubljana namenili 256 milijonov evrov, od tega za programe športa, ki jih izvajajo pretežno športna društva, 86 milijonov evrov, kar v povprečju znaša 8,5 milijona evrov na leto.

---

Preberite tudi: