Oddelek za šport

Šport je čedalje pomembnejša človekova dejavnost in del splošne kulture, ki pomembno bogati življenje posameznika in predstavlja prvino kakovosti življenja. S svojimi pozitivnimi učinki in vzorniki motivira, vzgaja, vzbuja življenjsko radost, uči prenašati zmago in poraz, občutek spoštovanja do sebe in nasprotnika, spoštovanje pravil, disciplino in pridobivanje pozitivne samopodobe. Še posebej za mlade je šport pogosto edini motivator za pridobitev občutka smotrnosti in veselja življenja.

Oddelek za šport Mestne občine Ljubljana je začel delovati 15. julija 2008. Ustanovljen je bil na podlagi »Strategije razvoja športa v Mestni občini Ljubljani od 2008 do 2012«, ki jo je na 10. izredni seji, 4. februarja 2008, sprejel Mestni svet MOL.

Naloge Oddelka za šport:

  • opravlja naloge na področju športa,
  • skrbi za uresničitev programa športa v MOL in za zagotavljanje javne mreže športnih objektov,
  • opravlja naloge za sofinanciranje programov športa,
  • opravlja naloge za sofinanciranje športne infrastrukture in javnih zavodov s področja športa,
  • koordinira interesne programe športa v okviru predšolske vzgoje in izobraževanja.

 Organizacijske enote v sestavi:

  • Odsek za programe športa
  • Odsek za razvoj in infrastrukturo na področju športa
Več o organizacijskih enotah Oddelka za Oddelek za šport