Najava javnega razpisa za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2021

Zaključen: 2. 11. 2021

Datum objave: 9. 9. 2021
Rok za prijavo: 2. 11. 2021

Predmet javnega razpisa: je zbiranje predlogov za podelitev nagrade Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2021.

Prejemniki so lahko:
amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva, za izjemen športni dosežek v preteklem letu ali za delo iz daljšega obdobja.

Časovno obdobje:

  • Pri nagradi za izjemne športne dosežke se upošteva doseženi vrhunski rezultat v časovnem obdobju od 31. 10. preteklega leta, do 31. 10. tekočega leta, to je čas med dvema podelitvama nagrad,
  • nagrado za delo iz daljšega časovnega obdobja, lahko prejeme posameznik, ki je deloval na področju športa

najmanj 20 let.

Podeljene bodo največ štiri (4) nagrade.

Pobudo za podelitev nagrad:
podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana, kot tudi člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca.

Pobuda mora vsebovati:

  • podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo,
  • pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov,
  • podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo,
  • podrobno utemeljitev pobude, morebitna druga mnenja, ki pobudo podpirajo in video ali slikovno predstavitev o delu kandidatke oz. kandidata v pobudi.

Pobuda se pošlje na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca, Resljeva 18, SI-1000 Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom »za razpis MR-ne odpiraj« do vključno 02. 11. 2021.

Slovesna podelitev nagrad bo predvidoma konec novembra 2021. Glede na razmere v zvezi z epidemiološkim stanjem in vladnimi ukrepi, vas bomo o točnem terminu in načinu podelitve nagrad obvestili kasneje.

Razpisna dokumentacija bo od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 01 306 46 03 Oddelka za šport Mestne občine Ljubljana.

Razpisne datoteke