Javni razpis za sofinanciranje programov s področja športa

Zaključen: 7. 4. 2005 , odpiranje prijav: 7. 4. 2005

Datum objave: 18. 3. 2005
Rok za prijavo: 7. 4. 2005
Odpiranje prijav: 7. 4. 2005

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03) in Pravilnika o postopkih  za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) ter Statuta  Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana, JAVNI  RAZPIS za sofinanciranje programov v MOL za leto 2005 s področja športa

Predmet razpisa

 • Delovanje športnih društev in Športne zveze Ljubljane,
 • Šport otrok in mladine
 • Šport odraslih
 • Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu,
 • Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL,
 • Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu.

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis

Organizacije, ki so registrirane na podlagi:

 • Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 89/99),
 • Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), ki imajo stalni sedež v MOL, ter
 • Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01, 59/01 - popravek, in 93/02 - odločba US).

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji

 • da imajo sedež in delujejo za območje Mestne občine Ljubljana,
 • da so registrirani in so imeli v letu pred Razpisom skupščino,
 • da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov,
 • da nimajo neporavnanih pogodbenih obveznosti do MOL,
 • da se ukvarjajo s športi, pri katerih je pomembna telesna aktivnost,
 • v program se ne uvrščajo tehnični (avto-moto, letalski, športno modelarstvo, jamarji, društva za raziskovanje morja, potapljači), body building in fitnes, ples (razen standardnih in latinsko-ameriških plesov ter rock&roll) in miselni športi (razen klasični šah),
 • da imajo strokovne kadre z ustrezno strokovno izobrazbo,
 • da število članstva ŠD s plačano članarino presega številko 20 in imajo urejeno evidenco članstva,
 • da ŠD kolektivnih športnih panog s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL.
 • športna društva, ki v letu 2005 prvič kandidirajo za sofinanciranje v MOL, morajo kandidaturi priložiti kopijo odločbe o registraciji društva. 

Merila za izbor programov

 • kvaliteta in realnost prijavljenega programa,
 • reference predlagatelja,
 • finančna  konstrukcija programa.

Merila za izbor programov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Okvirna višina sredstev

Okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji programov v MOL za leto 2005 za področje športa znaša 943.080.000 SIT.

Rok porabe dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva za leto 2005 morajo biti  porabljena v letu 2005.

Rok za predložitev vloge in način predložitve

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:

Mestna občina Ljubljana,
p.p. 25, 1001 Ljubljana,

 in sicer najkasneje do vključno 7. 4. 2005 (datum poštnega žiga).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno oznako: »Ne odpiraj - vloga: letni program športa«.

Datum odpiranja vlog

Odpiranje vlog, ki ga vodi področna strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 11. 4. 2005. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.

V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog predlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo.

Izid razpisa

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom na podlagi predloga strokovne komisije po pooblastilu županje MOL podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa županja MOL.

Zavržene bodo vloge:

 • ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa,
 • ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje (nepopolne vloge) oziroma, ki niso bile dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo vloge:

 • tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali splošnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in
 • ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 10 dni.

Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci z navodili, kriteriji in merila ter vzorci pogodb) je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 10. in 12. uro na naslovu MOL,v tajništvu Službe za šport Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport (Mitja Lončar), Resljeva 18, Ljubljana.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 306-40-40 vsak delovni dan od 9. do 12. ure, oziroma po elektronski pošti: bostjan.albreht@ljubljana.si.

Obrazci

Razpisne datoteke

 • (pdf, 122 KB)
 • (pdf, 116 KB)
 • (pdf, 106 KB)