Stališča MOL glede pripomb na Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi

Mestna občina Ljubljana izvaja projekt »Pot ob Savi«. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Porečje reke Save je v Ljubljanski urbani regiji oziroma na območju Mestne občine Ljubljana na več mestih primerno za turizem in rekreacijo. Območje je deloma urejeno in dnevno privablja veliko število obiskovalcev. Ker gre širše gledano za urbano območje, na katerem manjka urejenih zelenih površin ter površin za rekreacijo, sprostitev in aktivni turizem, je bilo potrebno in smiselno te površine urediti.

Predlog sklepa je potreben zaradi pridobitve zemljišč, po katerih poteka večinoma kategorizirana občinska pot.

Po sprejemu in uveljavitvi predlaganega sklepa, s katerim se ugotovi obstoj javne koristi za gradnjo in rekonstrukcijo Poti ob Savi, bo podana pravna podlaga za sklenitev pogodb o odkupu zemljišč, kolikor to ne bo mogoče, pa za uvedbo postopka za razlastitev.

Poglavitna rešitev je ugotovitev obstoja javne koristi za izvedbo celotne Poti ob Savi.

Javni interes je v predmetnem primeru vzpostavitev javno dostopne športne infrastrukture, namenjene rekreaciji v naravi.

Javna razgrnitev je potekala od 9.11. do 27.11.2020. Razgrnitev so si trije občani ogledali v živo v prostorih Oddelka za šport. Po pošti smo prejeli pet pripomb, ki jih v nadaljevanju navajamo in posredujemo stališča MOL.

Pripombe in predlogi ter stališča MOL

Ln 671-133/2012-114, en podpisnik, petek, dne 27.11.2020

 1. V Sklepu za ugotovitev javne koristi s katerim naj bi se ugotovilo, da je gradnja in rekonstrukcija Poti ob Savi, ki je z regulacijskami linijami določena v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana –izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11–DPN, 22/11–popr., 43/11–ZKZ-C, 53/12–obvezna razlaga, 9/13, 23/13–popr., 72/13–DPN, 71/14 –popr., 92/14–DPN, 17/15 –DPN, 50/15 –DPN, 88/15 –DPN, 95/15, 38/16–avtentična razlaga, 63/16, 12/1 –popr., 12/18–DPN, 42/18in 78/19 –DPN) nujno potrebna in v javno korist zaradi česar se izvede postopek razlastitve. Podpisani občani zaskrbljeno ugotavljamo, da je že prvi odstavek napačen in nezakonit, saj bi se lahko v Sklepu zgolj ugotovilo, da je gradnja in rekonstrukcija t.i. Poti ob Savi v javno korist in je zato predviden prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom, ne more pa Sklep določiti, da se zgolj na osnovi potencialne javne koristi že avtomatično izvede postopek razlastitve. Razlastitveni postopek je namreč upravni postopek, ki ga vodi Upravna enota in natančno določen v ZUrep-2 od 192 člena do 214 člena in se lahko, kot skrajni poseg z Ustavo varovano pravico do zasebne lastnine uvede šele, če razlastitveni upravičenec z lastnikom zemljišč v zakonsko določenem času ni sklenil ustreznega dogovora. Sklep o ugotovitvi javne korist je že iz tega naslova torej nezakonit.

  Stališče: Besedilo Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi je ustrezno in brez nepravilnosti.

 2. Celotna trasa Poti ob Savi naj bi bila, kot je to navedeno v predlogu Sklepa o ugotovitvi javne koristi , določena z regulacijskimi linijami vrisana v Odlok o občinskem prostoru načrta Mestne občine Ljubljana. Izkaže se, da pot »Pot ob Savi« za katero naj bi bil Sklep o ugotovitvi javne koristi - Pot ob Savi javno razgrnjen sploh ne obstoja, oziroma ni niti predvidena v tem Odloku. Slučajno delno ujemanje z drugimi predvidenimi ali obstoječimi potmi z drugimi imeni , nekaterimi tudi v zasebni lasti, ki se uporabljajo kot zasebne gozdne vlake, zato ne omogoča, da bi bila morebitna potrditev Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi, za pot, ki niti ne obstoja pod tem imenom niti ni predvidena, sploh zakonita.

  Stališče: Trasa Poti ob Savi je določena z regulacijskimi linijami in vrisana v Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana. Trasa v nekaterih delih dejansko odstopa od regulacijske linije za kar je bilo pridobljeno soglasje ustreznega organa (MOL OGDP). Ime Pot ob Savi se je razvilo tekom let urejanja območja. Je ime, ki se uporablja za komuniciranje z javnostmi, in ne formalno poimenovanje. Ob začetku urejanja območja je bilo uporabljeno ime Rekreacijsko izobraževalni center Sava, nadaljevanje se je imenovalo Sava- Reka, ki povezuje, sedaj uporabljamo enotno ime Pot ob Savi.

 3. Ogled celotnega gradiva naj bi bil v celoti objavljen na spletnem naslovu: https://www ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/, vendar na tem spletnem naslovu ni bilo predstavljene nobene Javne razgrnitve, zato je bila najava javne razgrnitve nepravilna. Na oglasni deski na sedežu Četrtnih skupnosti: Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova cesta 32, Ljubljana, Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana Polje Četrtne skupnosti Posavje, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana, Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova ulica 106, Ljubljana Šentvid je bil objavljen samo Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi, brez ustreznega gradiva. Celotno gradivo je bilo objavljeno zgolj v oblike enega samega fascikla velikosti A4 na Resljevi 18, 1000 Ljubljana.
  Občani zaskrbljeno in ogorčeno ugotavljamo, da je Mestna občina izvedla Javna razgrnitev Predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi - Pot ob Savi v času med 9.11 do 24.11 2020 – obdobju najhujše epidemije COVID 19 v Republiki Sloveniji s sprejetimi strogimi varnostnimi ukrepi, vključno z omejitvami gibanja med občinami, nedelovanjem javnega prometa in številnimi karantenami občanov. MOL je s to razgrnitvijo, ki ni bila nujna ne za delovanje MOL ali Republike Slovenije, po mnenju podpisanih po eni strani nepremišljeno ogrožala javno zdravje občanov, po drugi strani pa izgleda zavestno skušala ovirati vpogled v gradivo čim večjemu številu prizadetih lastnikov zemljišč, pa tudi drugim občanom.

  Stališče: Javna razgrnitev je bila zaradi obsežnega gradiva v celoti objavljena na spletu na naslovu: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-sport/razpisi/javna-razgrnitev-3/ in na lokaciji Oddelka za šport.
  Skladno s 3. alinejo drugega člena javnega naznanila je bilo na oglasni deski na sedežu posamezne četrtne skupnosti javno razgrnjeno samo besedilo Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi.
  Občani so se javne razgrnitve lahko udeležili v skladu z ukrepi NIJZ. Na lokaciji Oddelka za šport je obvezno nošenje maske in razkuževanje rok ter ogled gradiva največ po dva človeka hkrati na ustrezni varnostni razdalji.

 4. Dne 17. 11. 2020 je bila na spletni strani https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-sport/razpisi/javna-razgrnitev-3/, kjer je bila v nasprotju z objavo MOL objavljena razpisna dokumentacija, dodana nova ključna datoteka Seznam parcel 2. faza s seznamom 43 parcel. S tem je prišlo do spreminjanja in dodajanja dokumentacije med samo javno razgrnitvijo. MOL bi moral zaradi tega razpisati novo javno razgrnitev oziroma vsaj ustrezno podaljšati rok javne razgrnitve, da bi bilo zadoščeno zakonsko predpisanemu 15 dnevnemu roku v skladu s tretjim odstavkom 194 člena ZUreP-2. Eden ključnih dokumentov dokumentacije Seznam parcel 2. faza s seznamom 43 parcel ter njihovimi lastniki tako ni bil javno dostopen zakonsko predpisanih 15 dni, saj se je javna razgrnitev zaključila že 27.11. 2020. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javne korist je že iz tega naslova nezakonit.

  Stališče: Skladno s tretjim odstavkom 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) mora biti predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi pred sprejetjem javno razgrnjen najmanj za 15 dni. Dokument Seznam parcel 2. faza ni del predloga sklepa in zato ni potrebe po objavi za 15 dni. Dokument je pojasnjevalne narave. Kljub temu smo samoiniciativno podaljšali čas javne razgrnitve od 24.11.2020 do 27.11.2020.

 5. V obrazložitvi predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi je navedeno , da MOL izvaja Projekt s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj kar je neresnica. Dejansko je izvajal MOL II fazo projekta Sava- reka, ki povezuje, vendar je bil projekt zaključen že 2015. Nadzorni organi EU sredstev so pri tem projektu ugotovili nepravilnosti pri porabi sredstev prav zaradi nespoštovanja lastninski pravic in zahtevali vračilo že porabljenih sredstev. MOL se je sicer pritožil, vendar je Državno odvetništvo sprožilo tožbo na okrožnem sodišču. Za prekritje zlorabe EU sredstev je MOL že v letu 2018 sprožil preko UE Ljubljana postopke za razlastitev delov preko 50 parcel, vendar za večino zemljiških parcel razlastitveni postopek, ki služi za poskus prekrivanja zlorabe sredstev še ni zaključen. Nekateri lastniki so medtem vložili tudi Ustavno pobudo zaradi neustavne kategorizacije poti na njihovih parcelah in vložili tudi pritožbe na Upravnem sodišču. Prav tako so bili o zadevi obveščeni nadzorni organi neposredno v Bruslju. Tudi Sklep o ugotovitvi javne koristi - Pot ob Savi lahko uvrstimo v poskus MOL-a , da bi se izognil vračilu sredstev. Prav tako ni res, da skuša MOL na osnovi sklepa pridobiti zemljišča po katerih poteka večinoma kategorizirana občinska pot saj tega niti ne izkaže z nobenim dokumentom. MOL bi moral najprej predstaviti tako grafično kot opisno, posamezne dele oziroma odseke kategoriziranih poti , ki so bile kategorizirane v Mestni občini Ljubljana in pokazati ujemanje s neobstoječo t.i. Potjo ob Savi, ki sicer ni niti predvidena v Odloku o občinskem prostoru načrta Mestne občine Ljubljana. Prav tako MOL z ničemer ne pokaže zakaj bi bila prav ta trasa, ki poteka po številnih zasebnih parcelah tako pomembna, ključna in unikatna za, kot navaja, »območje je idealno za ureditev in izgradnjo sprehajalnih , oziroma pešpti, poti za tek in kolesarjenje ter drugih tematskih poti«.
  MOL , oziroma Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov imata namreč v lastništvu na tem območju številne zemljiške parcele , ki bi omogočale izgradnjo teh poti prav s takšnim namenov. Namesto tega želi MOL očitno prevzeti številne zasebne gozdne vlake, ki služijo lastnikom zemljišč in gozdov za gospodarjenje s temi zemljišči. S tem bi bilo tudi ogroženo gospodarjenje s številnimi zemljišči, ki večinoma ležijo v Naturi 2000 .
  Lastniki zemljišč z zaskrbljenostjo ugotavljamo , da je Mestna občina Ljubljana začela s poskusi razlastitev alarmantnih razsežnosti ( na stotine parcel) brez primerjave v Evropski Uniji – tudi za poskus prekritja zlorabe EU sredstev, razlastitve pod pretvezo zaščite pitne vode ali razlastitve z namenom porabe EU sredstev za gradnjo škodljive kanalizacije neposredno čez pitno vodo za praktično celotno Ljubljano.

  Stališče: Mestna občina Ljubljana izvaja projekt »Pot ob Savi«. Izvaja ga po fazah. Prvi dve fazi sta bili sofinancirani s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ne glede na tretjo fazo moramo jasno navesti, da je celoten projekt »Pot ob Savi« sofinanciran iz sredstev EU. Nepravilno bi bilo, da bi zamolčali sofinanciranje iz sredstev EU.
  Kategorizacija občinske poti je bila izvedena z ustreznimi pravnimi akti.
  Trasa Poti ob Savi je določena z regulacijskimi linijami in vrisana v Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana. MOL v prostor posega v skladu z OPN MOL in ne kar počez in mimo prostorskega akta. Uporaba drugih zemljišč bi pomenila tudi umestitev nove trase na zeleno območje, kjer sedaj poti ni. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je ustanova Republike Slovenije.
  Urejena pot olajša gospodarjenje z zemljišči.

Ln 671-133/2012-115, en podpisnik, petek, dne 27.11.2020

 1. Podajam dodatne pripombe na Javno razgrnitev t.i. Poti ob Savi, ki naj bi bila domnevno razgrnjena Resljevi 18, Ljubljana. Oddelku za šport, čeprav je v dokumentih Krajinarisa naveden kot nosilec Oddelek za promet in gosp dej. Pod vodstvom g. Polutnika, ki je naveden tudi kot poročevalec. Zanima me vzrok za te nenavadne malverzacije Oddelka pod vodstvom g. POLUTNIKA. DOSTOP INVALIDOM V TRETJE NADSTROPJR JE BIL PRAKTIČNO ONEMOGOČEN, PRAV TAKO SE JE PREPREČEVAL DOSTOP OBČANOM TUDI V URADNIH URAH NPR. 26.11. PROSIM ZA VAŠO RAZLAGO TE SITUACIJE.

  Stališče: Poti ob Savi predstavlja površine za šport v naravi in za prvi dve fazi je bil nosilec Oddelek za šport. Izvedba tretje faze je prenesena pod okrilje MOL OGDP pri čemer kot matični oddelek sodeluje tudi Oddelek za šport. Kolikor bi si dokumentacijo želel ogledati gibalno oviran občan, bi mu to bilo omogočeno. Takšnega primera ni bilo. Občan, ki je prišel izven uradnih ur a znotraj poslovnega časa, je bil povabljen, da se oglasi znotraj uradnih ur.

 2. V primeru predlagane trase t.i. Poti ob Savi gre za konflikt med državnim, obrambnim interesom ter interesom MOL, bolj natančno gradbenimo podjetji (npr.Javno razsvetljavo nepojasnenega lastništva), ki naj bi gradila to cesto, saj poteka cesta po vodonosniku državnega pomena in hkrati preseka možnost bogatenja podtalnice, ob hkratnem ogožanju zaradi izliva iz prometne površine. Cesta poteka tudi po Naturi 2000 in območju porušitvenega vala hidroelektrarne Medvode, kar pomeni neposredno ogroženost potencialnih uporabnikov te ceste, kar ni nikjer upoštevano. Cesta preseka kmetijska in gozdna zemljišča in otežuje gospodarjenje z njimi, kar je v nasprotju z javnim interesom preskrbe prebivalstva z hrano domače proizvodnje in s tem samooskrbe.
  V tem področju so načrtovane tudi hidroelektarne državnega pomena na katere se ta trasa ne ozira in bo pomenila probleme pri njihovem umeščanju v prostor. Ali je trasa usklajena s hidroelektrarnami ?

  Stališče: Pot ob Savi predstavlja površine za šport v naravi, ki so namenjene kolesarjenju in pohodništvu. Kot take so bile z OPN MOL zaradi čim manjšega posega v okolje načrtovane po že obstoječi poti in se tako tudi urejajo. Uporaba drugih zemljišč bi pomenila umestitev nove trase na zeleno območje, kjer sedaj poti ni.
  Urejena pot olajša gospodarjenje z zemljišči.

Ln 671-133/2012-106, trije podpisniki, petek, dne 27.11.2020

 1. V Sklepu za ugotovitev javne koristi s katerim naj bi se ugotovilo, da je gradnja in rekonstrukcija Poti ob Savi, ki je z regulacijskami linijami določena v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana —izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11—DPN, 22/11—popr., 43/11—-ZKZ-C, 53/12—obvezna razlaga, 9/13, 23/13—popr., 72/13—DPN, 71/14 —popr., 92/14-DPN, 17/15 —-DPN, 50/15 —-DPN, 88/15 —DPN, 95/15, 38/16-avtentična razlaga, 63/16, 12/1 —popr., 12/18—-DPN, 42/18 in 78/19 —DPN) nujno potrebna in v javno korist zaradi česar se izvede postopek razlastitve. Podpisani občani zaskrbljeno ugotavljamo, da je že prvi odstavek napačen in nezakonit, saj bi se lahko v Sklepu zgolj ugotovilo, da je gradnja in rekonstrukcija t.i. Poti ob Savi v javno korist in je zato predviden prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom, ne more pa Sklep določiti, da se zgolj na osnovi potencialne javne koristi že avtomatično izvede postopek razlastitve. Razlastitveni postopek je namreč upravni postopek, ki ga vodi Upravna enota in natančno določen v ZUrep-2 od 192 člena do 215 člena in se lahko, kot skrajni poseg z Ustavo varovano pravico do zasebne lastnine uvede šele, če razlastitveni upravičenec z lastnikom zemljišč v zakonsko določenem času ni sklenil ustreznega dogovora. Sklep o ugotovitvi javne korist je že iz tega naslova torej nezakonit.

  Stališče: Besedilo Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi je ustrezno in brez nepravilnosti.

 2. Celotna trasa Poti ob Savi naj bi bila, kot je to navedeno v predlogu Sklepa o ugotovitvi javne koristi , določena z regulacijskimi linijami vrisana v Odlok o občinskem prostoru načrta Mestne občine Ljubljana. Izkaže se, da pot »Pot ob Savi« za katero naj bi bil Sklep o ugotovitvi javne koristi - Pot ob Savi javno razgrnjen sploh ne obstoja, oziroma ni niti predvidena v tem Odloku. Slučajno delno ujemanje z drugimi predvidenimi ali obstoječimi potmi z drugimi imeni , nekaterimi tudi v zasebni lasti, ki se uporabljajo kot zasebne gozdne vlake, zato ne omogoča, da bi bila morebitna potrditev Sklepa o ugotovitvi javne koristi — Pot ob Savi, za pot, ki niti ne obstoja pod tem imenom niti ni predvidena, sploh zakonita.

  Stališče: Trasa Poti ob Savi je določena z regulacijskimi linijami in vrisana v Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana. Trasa v nekaterih delih dejansko odstopa od regulacijske linije za kar je bilo pridobljeno soglasje ustreznega organa (MOL OGDP). Ime Pot ob Savi se je razvilo tekom let urejanja območja. Je ime, ki se uporablja za komuniciranje z javnostmi, in ne formalno poimenovanje. Ob začetku urejanja območja je bilo uporabljeno ime Rekreacijsko izobraževalni center Sava, nadaljevanje se je imenovalo Sava- Reka, ki povezuje, sedaj uporabljamo enotno ime Pot ob Savi.

 3. Ogled celotnega gradiva naj bi bil v celoti objavljen na spletnem naslovu: https://www ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/, vendar na tem spletnem naslovu ni bilo predstavljene nobene Javne razgrnitve, zato je bila najava javne razgrnitve nepravilna. Na oglasni deski na sedežu Četrtnih skupnosti: Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova cesta 32, Ljubljana, Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana Polje Četrtne skupnosti Posavje, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana, Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova ulica 106, Ljubljana Šentvid je bil objavljen samo Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi — Pot ob Savi, brez ustreznega gradiva. Celotno gradivo je bilo objavljeno zgolj v oblike enega samega fascikla velikosti A4 na Resljevi 18, 1000 Ljubljana.
  Občani zaskrbljeno in ogorčeno ugotavljamo, da je Mestna občina izvedla Javna razgrnitev Predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi - Pot ob Savi v času med 9.11 do 24.11. 2020 — obdobju najhujše epidemije COVID 19 v Republiki Sloveniji s sprejetimi strogimi varnostnimi ukrepi, vključno z omejitvami gibanja med občinami, nedelovanjem javnega prometa in številnimi karantenami občanov. MOL je s to razgrnitvijo, ki ni bila nujna ne za delovanje MOL ali Republike Slovenije, po mnenju podpisanih po eni strani nepremišljeno ogrožala javno zdravje občanov, po drugi strani pa izgleda zavestno skušala ovirati vpogled v gradivo čim večjemu številu prizadetih lastnikov zemljišč, pa tudi drugim občanom.

  Stališče: Javna razgrnitev je bila zaradi obsežnega gradiva v celoti objavljena na spletu na naslovu:https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-sport/razpisi/javna-razgrnitev-3/ in na lokaciji Oddelka za šport.
  Skladno s 3. alinejo drugega člena javnega naznanila je bilo na oglasni deski na sedežu posamezne četrtne skupnosti javno razgrnjeno samo besedilo Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi.
  Občani so se javne razgrnitve lahko udeležili v skladu z ukrepi NIJZ. Na lokaciji Oddelka za šport je obvezno nošenje maske in razkuževanje rok ter ogled gradiva največ po dva človeka hkrati na ustrezni varnostni razdalji.

 4. Dne 17. 11. 2020 je bila na spletni strani https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-sport/razpisi/javna-razgrnitev-3/, kjer je bila v nasprotju z objavo MOL objavljena razpisna dokumentacija, dodana nova ključna datoteka Seznam parcel 2. faza s seznamom 43 parcel. S tem je prišlo do spreminjanja in dodajanja dokumentacije med samo javno razgrnitvijo. MOL bi moral zaradi tega razpisati novo javno razgrnitev oziroma vsaj ustrezno podaljšati rok javne razgrnitve, da bi bilo zadoščeno zakonsko predpisanemu 15 dnevnemu roku v skladu s tretjim odstavkom 194 člena ZUreP-2. Eden ključnih dokumentov dokumentacije Seznam parcel 2. faza s seznamom 43 parcel ter njihovimi lastniki tako ni bil javno dostopen zakonsko predpisanih 15 dni, saj se je javna razgrnitev zaključila že 27.11. 2020. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javne korist je že iz tega naslova nezakonit.

  Stališče: Skladno s tretjim odstavkom 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) mora biti predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi pred sprejetjem javno razgrnjen najmanj za 15 dni. Dokument Seznam parcel 2. faza ni del predloga sklepa in zato ni potrebe po objavi za 15 dni. Dokument je pojasnjevalne narave. Kljub temu smo samoiniciativno podaljšali čas javne razgrnitve od 24.11.2020 do 27.11.2020.

 5. V obrazložitvi predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi je navedeno , da MOL izvaja Projekt s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj kar je neresnica. Dejansko je izvajal MOL Il fazo projekta Sava- reka, ki povezuje, vendar je bil projekt zaključen že 2015. Nadzorni organi EU sredstev so pri tem projektu ugotovili nepravilnosti pri porabi sredstev prav zaradi nespoštovanja lastninski pravic in zahtevali vračilo že porabljenih sredstev. MOL se je sicer pritožil, vendar je Državno odvetništvo sprožilo tožbo na okrožnem sodišču. MOL je že v letu 2018 sprožil preko UE Ljubljana postopke za razlastitev delov preko 50 parcel, vendar za večino zemljiških parcel razlastitveni postopek še ni zaključen. Nekateri lastniki so medtem vložili tudi Ustavno pobudo zaradi neustavne kategorizacije poti na njihovih parcelah in vložili tudi pritožbe na Upravnem sodišču. Prav tako so bili o zadevi obveščeni nadzorni organi neposredno v Bruslju. Sklep o ugotovitvi javne koristi - Pot ob Savi lahko uvrstimo v poskus MOL-a, da bi se izognil vračilu sredstev.
  Prav tako ni res, da skuša MOL na osnovi sklepa pridobiti zemljišča po katerih poteka večinoma kategorizirana občinska pot saj tega niti ne izkaže z nobenim dokumentom. MOL bi moral najprej predstaviti tako grafično kot opisno, posamezne dele oziroma odseke kategoriziranih poti, ki so bile kategorizirane v Mestni občini Ljubljana in pokazati ujemanje z neobstoječo t.i. Potjo ob Savi, ki sicer ni niti predvidena v Odloku o občinskem prostoru načrta Mestne občine Ljubljana. Prav tako MOL z ničemer ne pokaže zakaj bi bila prav ta trasa, ki poteka po številnih zasebnih parcelah tako pomembna, ključna in unikatna za, kot navaja, »območje je idealno za ureditev in izgradnjo sprehajalnih , oziroma pešpoti, poti za tek in kolesarjenje ter drugih tematskih poti«.

  Stališče: Mestna občina Ljubljana izvaja projekt »Pot ob Savi«. Izvaja ga po fazah. Prvi dve fazi sta bili sofinancirani s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ne glede na tretjo fazo moramo jasno navesti, da je celoten projekt »Pot ob Savi« sofinanciran iz sredstev EU. Nepravilno bi bilo, da bi zamolčali sofinanciranje iz sredstev EU.
  Kategorizacija občinske poti je bila izvedena z ustreznimi pravnimi akti.

 6. MOL, oziroma Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, imata v lastništvu na tem območju številne zemljiške parcele, ki bi omogočale izgradnjo teh poti prav s takšnim namenov brez poseganja v zasebne parcele, vendar ni bila predstavljena nobena alternativna trasa. Namesto tega želi MOL očitno prevzeti številne zasebne gozdne vlake, ki služijo lastnikom zemljišč in gozdov za gospodarjenje s temi zemljišči. Predvidena pot brez jasnega razloga vijuga po parcelah in s tem po nepotrebnem še dodatno posega na zasebna zemljišča in tudi zato predstavlja poleg tega nepotrebno obremenitev mestnega proračuna. S predvidenim potekom, predvsem zahodno od Črnuškega mostu, bi bilo tudi ogroženo gospodarjenje s številnimi zemljišči, ki večinoma ležijo v Naturi 2000. MOL se sklicuje na različne PZI podjetja KRAJINARIS, ki naj bi bili osnova za načrtovano traso t.i. Poti ob Savo, vendar ti projekti niso javno dostopni. V javni razgrnitvi so poleg tega načrti poti predstavljeni brez ustreznih meril, parcelne številke so v mnogih primerih neberljive, prav tako ni razvidno v katerih k.o. se sploh nahajajo. Na celotni predvideni poti ni predstavljena niti širina poti, kot ključnega parametra vsake cestne infrastrukture. Namesto tega je za skoraj sto strani nekakšnih lomnih točk, ki jih na priloženih načrtih ne moremo določiti. V javno objavljenem sezamu parcel so brez dovoljenja ali vedenja lastnikov zemljišč navedena njihova imena in priimki skupaj z naslovi, kar po našem mnenju predstavlja nedovoljeno razkritje osebnih podatkov.
  Lastniki zemljišč z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da je Mestna občina Ljubljana začela namesto z dialogom z lastniki zemljišč, kar bi rezultiralo optimalno traso poti, tako z ekonomskega stališča kot varovanja človekovi pravic (temeljne vrednote Evropske unije), ponoven poskusi nepotrebnih razlastitev alarmantnih razsežnosti (na stotine parcel) brez primerjave v Evropski Uniji — tudi za poskus prekritja nepravilne porabe EU sredstev, poskus razlastitve pod pretvezo zaščite pitne vode ali poskus razlastitve zgolj zaradi porabe EU sredstev za gradnjo nevarne kanalizacije neposredno čez glavno vodno zajetje Ljubljane.

  Stališče: Trasa Poti ob Savi je določena z regulacijskimi linijami in vrisana v Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana. MOL v prostor posega v skladu z OPN MOL in ne kar počez in mimo prostorskega akta. Uporaba drugih zemljišč bi pomenila tudi umestitev nove trase na zeleno območje, kjer sedaj poti ni. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je ustanova Republike Slovenije.
  Urejena pot olajša gospodarjenje z zemljišči.
  Namen Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi ni predstavitev trase poti, kakšni bodo gabariti in lastnosti poti. Namen predloga sklepa je ugotovitev javne koristi za izvedbo celotne Poti ob Savi. Predlog sklepa je potreben zaradi pridobitve zemljišč, po katerih poteka večinoma kategorizirana občinska pot. Celotna trasa Poti ob Savi je z regulacijskimi linijami vrisana v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID). Ker projektna rešitev trase za izvedbo rekonstrukcije ceste v nekaterih delih odstopa od regulacijske linije ceste, se v zvezi z določbo 12. člena Zakona o cestah, ki določa, da mora predlog za izdajo sklepa vsebovati dokazilo o skladnosti načrtovane rekonstrukcije s prostorskim aktom v območju rekonstrukcije ceste, uporabi besedilo sedmega odstavka 23. člena OPN MOL ID. Ta določa, da lahko, ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet ali za gospodarske javne službe, projektna rešitev trase ceste ali objektov okoljske in energetske infrastrukture odstopa od regulacijske linije ceste oziroma ROE, in sicer v OPN, gradbenem dovoljenju za cesto ali objekte okoljske in energetske infrastrukture ali v projektu za izvedbo rekonstrukcije ceste ali objektov okoljske in energetske infrastrukture. Po sprejemu in uveljavitvi predlaganega sklepa, s katerim se ugotovi obstoj javne koristi za gradnjo in rekonstrukcijo Poti ob Savi, bo podana pravna podlaga za sklenitev pogodb o odkupu zemljišč, kolikor to ne bo mogoče, pa za uvedbo postopka za razlastitev.
  Seznami parcel so dokumenti pojasnjevalne narave, ki omogočajo občanom, da lažje pridobijo podatek o obsegu posega v njihovo nepremičnino. Vsi podatki so enaki, kot so neposredno javno dostopni v zemljiški knjigi, ki je javna knjiga.

Ln 671-133/2012-107, 41 podpisnikov, petek, dne 27.11.2020

 1. V Sklepu za ugotovitev javne koristi s katerim naj bi se ugotovilo, da je gradnja in rekonstrukcija Poti ob Savi, ki je z regulacijskami linijami določena v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana —izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11—DPN, 22/11—popr.,43/11—-ZKZ-C, 53/12—obvezna razlaga, 9/13, 23/13—popr., 72/13—DPN, 71/14 —popr., 92/14—-DPN, 17/15 —DPN, 50/15 —DPN, 88/15 —-DPN, 95/15, 38/16—avtentična razlaga, 63/16, 12/1 —popr., 12/18—DPN, 42/18 in 78/19 —DPN) nujno potrebna in v javno korist zaradi česar se izvede postopek razlastitve. Podpisani občani zaskrbljeno ugotavljamo, da je že prvi odstavek napačen in nezakonit, saj bi se lahko v Sklepu zgolj ugotovilo, da je gradnja in rekonstrukcija t.i. Poti ob Savi v javno korist in je zato predviden prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom, ne more pa Sklep določiti, da se zgolj na osnovi potencialne javne koristi že avtomatično izvede postopek razlastitve. Razlastitveni postopek je namreč upravni postopek, ki ga vodi Upravna enota in natančno določen v ZUrep-2 od 192 člena do 215 člena in se lahko, kot skrajni poseg z Ustavo varovano pravico do zasebne lastnine uvede šele, če razlastitveni upravičenec z lastnikom zemljišč v zakonsko določenem času ni sklenil ustreznega dogovora. Sklep o ugotovitvi javne korist je že iz tega naslova torej nezakonit.

  Stališče: Besedilo Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi je ustrezno in brez nepravilnosti.

 2. Celotna trasa Poti ob Savi naj bi bila, kot je to navedeno v predlogu Sklepa o ugotovitvi javne koristi , določena z regulacijskimi linijami vrisana v Odlok o občinskem prostoru načrta Mestne občine Ljubljana. Izkaže se, da pot »Pot ob Savi« za katero naj bi bil Sklep o ugotovitvi javne koristi - Pot ob Savi javno razgrnjen sploh ne obstoja, oziroma ni niti predvidena v tem Odloku. Slučajno delno ujemanje z drugimi predvidenimi ali obstoječimi potmi z drugimi imeni , nekaterimi tudi v zasebni lasti, ki, se uporabljajo kot zasebne gozdne vlake, zato ne omogoča, da bi bila morebitna potrditev Sklepa o ugotovitvi javne koristi — Pot ob Savi, za pot, ki niti ne obstoja pod tem imenom niti ni predvidena, sploh zakonita.

  Stališče: Trasa Poti ob Savi je določena z regulacijskimi linijami in vrisana v Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana. Trasa v nekaterih delih dejansko odstopa od regulacijske linije za kar je bilo pridobljeno soglasje ustreznega organa (MOL OGDP). Ime Pot ob Savi se je razvilo tekom let urejanja območja. Je ime, ki se uporablja za komuniciranje z javnostmi, in ne formalno poimenovanje. Ob začetku urejanja območja je bilo uporabljeno ime Rekreacijsko izobraževalni center Sava, nadaljevanje se je imenovalo Sava- Reka, ki povezuje, sedaj uporabljamo enotno ime Pot ob Savi.

 3. Ogled celotnega gradiva naj bi bil v celoti objavljen mna spletnem naslovu: https://www ljubljana.si/sl/ mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/, vendar na tem spletnem naslovu ni bilo predstavljene nobene Javne razgrnitve, zato je bila najava javne razgrnitve nepravilna. Na oglasni deski na sedežu Četrtnih skupnosti: Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova cesta 32, Ljubljana, Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana Polje Četrtne skupnosti Posavje, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana, Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova ulica 106, Ljubljana Šentvid je bil objavljen samo Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi — Pot ob Savi, brez ustreznega gradiva. Celotno gradivo je bilo objavljeno zgolj v oblike enega samega fascikla velikosti A4 na Resljevi 18, 1000 Ljubljana.
  Občani zaskrbljeno in ogorčeno ugotavljamo, da je Mestna občina izvedla Javna razgrnitev Predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi - Pot ob Savi v času med 9.11 do 24.11. 2020 — obdobju najhujše epidemije COVID 19 v Republiki Sloveniji s sprejetimi strogimi varnostnimi ukrepi, vključno z omejitvami gibanja med občinami, nedelovanjem javnega prometa in številnimi karantenami občanov. MOL je s to razgrnitvijo, ki ni bila nujna ne za delovanje MOL ali Republike Slovenije, po mnenju podpisanih po eni strani nepremišljeno ogrožala javno zdravje občanov, po drugi strani pa izgleda zavestno skušala ovirati vpogled v gradivo čim večjemu številu prizadetih lastnikov zemljišč, pa tudi drugim občanom.

  Stališče: Javna razgrnitev je bila zaradi obsežnega gradiva v celoti objavljena na spletu na naslovu: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-sport/razpisi/javna-razgrnitev-3/ in na lokaciji Oddelka za šport.
  Skladno s 3. alinejo drugega člena javnega naznanila je bilo na oglasni deski na sedežu posamezne četrtne skupnosti javno razgrnjeno samo besedilo Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi.
  Občani so se javne razgrnitve lahko udeležili v skladu z ukrepi NIJZ. Na lokaciji Oddelka za šport je obvezno nošenje maske in razkuževanje rok ter ogled gradiva največ po dva človeka hkrati na ustrezni varnostni razdalji.

 4. Dne 1/7. 11. 2020 je bila na spletni strani https://www.ljubljana si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-sport/razpisi/javna-razgrnitev-3/, kjer je bila v nasprotju z objavo MOL objavljena razpisna dokumentacija, dodana nova ključna datoteka Seznam parcel 2. faza s seznamom 43 parcel. S tem je prišlo do spreminjanja in dodajanja dokumentacije med samo javno razgrnitvijo. MOL bi moral zaradi tega razpisati novo javno razgrnitev oziroma vsaj ustrezno podaljšati rok javne razgrnitve, da bi bilo zadoščeno zakonsko predpisanemu 15 dnevnemu roku v skladu s tretjim odstavkom 194 člena ZUreP-2. Eden ključnih dokumentov dokumentacije Seznam parcel 2. faza s seznamom 43 parcel ter njihovimi lastniki tako ni bil javno dostopen zakonsko predpisanih 15 dni, saj se je javna razgrnitev zaključila že 27.11. 2020. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javne korist je že iz tega naslova nezakonit.

  Stališče: Skladno s tretjim odstavkom 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) mora biti predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi pred sprejetjem javno razgrnjen najmanj za 15 dni. Dokument Seznam parcel 2. faza ni del predloga sklepa in zato ni potrebe po objavi za 15 dni. Dokument je pojasnjevalne narave. Kljub temu smo samoiniciativno podaljšali čas javne razgrnitve od 24.11.2020 do 27.11.2020.

 5. V obrazložitvi predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi je navedeno , da MOL izvaja Projekt s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj kar je neresnica. Dejansko je izvajal MOL Il fazo projekta Sava- reka, ki povezuje, vendar je bil projekt zaključen že 2015. Nadzorni organi EU sredstev so pri tem projektu ugotovili nepravilnosti pri porabi sredstev prav zaradi nespoštovanja lastninski pravic in zahtevali vračilo že porabljenih sredstev. MOL se je sicer pritožil, vendar je Državno odvetništvo sprožilo tožbo na okrožnem sodišču. MOL je že v letu 2018 sprožil preko UE Ljubljana postopke za razlastitev delov preko 50 parcel, vendar za večino zemljiških parcel razlastitveni postopek še ni zaključen. Nekateri lastniki so medtem vložili tudi Ustavno pobudo zaradi neustavne kategorizacije poti na njihovih parcelah in vložili tudi pritožbe na Upravnem sodišču. Prav tako so bili o zadevi obveščeni nadzorni organi neposredno v Bruslju. Sklep o ugotovitvi javne koristi - Pot ob Savi lahko uvrstimo v poskus MOL-a , da bi se izognil vračilu sredstev.
  Prav tako ni res, da skuša MOL na osnovi sklepa pridobiti zemljišča po katerih poteka večinoma kategorizirana občinska pot saj tega niti ne izkaže z nobenim dokumentom. MOL bi moral najprej predstaviti tako grafično kot opisno, posamezne dele oziroma odseke kategoriziranih poti, ki so bile kategorizirane v Mestni občini Ljubljana in pokazati ujemanje z neobstoječo t.i. Potjo ob Savi, ki sicer ni niti predvidena v Odloku o občinskem prostoru načrta Mestne občine Ljubljana. Prav tako MOL z ničemer ne pokaže zakaj bi bila prav ta trasa, ki poteka po številnih zasebnih parcelah tako pomembna, ključna in unikatna za, kot navaja, »območje je idealno za ureditev in izgradnjo sprehajalnih , oziroma pešpoti, poti za tek in kolesarjenje ter drugih tematskih poti«.

  Stališče: Mestna občina Ljubljana izvaja projekt »Pot ob Savi«. Izvaja ga po fazah. Prvi dve fazi sta bili sofinancirani s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ne glede na tretjo fazo moramo jasno navesti, da je celoten projekt »Pot ob Savi« sofinanciran iz sredstev EU. Nepravilno bi bilo, da bi zamolčali sofinanciranje iz sredstev EU.
  Kategorizacija občinske poti je bila izvedena z ustreznimi pravnimi akti.

 6. MOL, oziroma Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, imata v lastništvu na tem območju številne zemljiške parcele, ki bi omogočale izgradnjo teh poti prav s takšnim namenov brez poseganja v zasebne parcele, vendar ni bila predstavljena nobena alternativna trasa. Namesto tega želi MOL očitno prevzeti številne zasebne gozdne vlake, ki služijo lastnikom zemljišč in gozdov za gospodarjenje s temi zemljišči. Predvidena pot brez jasnega razloga vijuga po parcelah in s tem po nepotrebnem še dodatno posega na zasebna zemljišča in tudi zato predstavlja poleg tega nepotrebno obremenitev mestnega proračuna. S predvidenim potekom, predvsem zahodno od Črnuškega mostu, bi bilo tudi ogroženo gospodarjenje s številnimi zemljišči, ki večinoma ležijo v Naturi 2000. MOL se sklicuje na različne PZI podjetja KRAJINARIS, ki naj bi bili osnova za načrtovano traso t.i. Poti ob Savo, vendar ti projekti niso javno dostopni. V javni razgrnitvi so poleg tega načrti poti predstavljeni brez ustreznih meril, parcelne številke so v mnogih primerih neberljive, prav tako ni razvidno v katerih k.o. se sploh nahajajo. Na celotni predvideni poti ni predstavljena niti širina poti, kot ključnega parametra vsake cestne infrastrukture. Namesto tega je za skoraj sto strani nekakšnih lomnih točk, ki jih na priloženih načrtih ne moremo določiti. V javno objavljenem sezamu parcel so brez dovoljenja ali vedenja lastnikov zemljišč navedena njihova imena in priimki skupaj z naslovi, kar po našem mnenju predstavlja nedovoljeno razkritje osebnih podatkov.
  Lastniki zemljišč z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da je Mestna občina Ljubljana začela namesto z dialogom z lastniki zemljišč, kar bi rezultiralo optimalno traso poti, tako z ekonomskega stališča kot varovanja človekovi pravic (temeljne vrednote Evropske unije), ponoven poskusi nepotrebnih razlastitev alarmantnih razsežnosti (na stotine parcel) brez primerjave v Evropski Uniji — tudi za poskus prekritja nepravilne porabe EU sredstev, poskus razlastitve pod pretvezo zaščite pitne vode ali poskus razlastitve zgolj zaradi porabe EU sredstev za gradnjo nevarne kanalizacije neposredno čez glavno vodno zajetje Ljubljane.

  Stališče: Trasa Poti ob Savi je določena z regulacijskimi linijami in vrisana v Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana. MOL v prostor posega v skladu z OPN MOL in ne kar počez in mimo prostorskega akta. Uporaba drugih zemljišč bi pomenila tudi umestitev nove trase na zeleno območje, kjer sedaj poti ni. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je ustanova Republike Slovenije.
  Urejena pot olajša gospodarjenje z zemljišči.
  Namen Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi ni predstavitev trase poti, kakšni bodo gabariti in lastnosti poti. Namen predloga sklepa je ugotovitev javne koristi za izvedbo celotne Poti ob Savi. Predlog sklepa je potreben zaradi pridobitve zemljišč, po katerih poteka večinoma kategorizirana občinska pot. Celotna trasa Poti ob Savi je z regulacijskimi linijami vrisana v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID). Ker projektna rešitev trase za izvedbo rekonstrukcije ceste v nekaterih delih odstopa od regulacijske linije ceste, se v zvezi z določbo 12. člena Zakona o cestah, ki določa, da mora predlog za izdajo sklepa vsebovati dokazilo o skladnosti načrtovane rekonstrukcije s prostorskim aktom v območju rekonstrukcije ceste, uporabi besedilo sedmega odstavka 23. člena OPN MOL ID. Ta določa, da lahko, ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet ali za gospodarske javne službe, projektna rešitev trase ceste ali objektov okoljske in energetske infrastrukture odstopa od regulacijske linije ceste oziroma ROE, in sicer v OPN, gradbenem dovoljenju za cesto ali objekte okoljske in energetske infrastrukture ali v projektu za izvedbo rekonstrukcije ceste ali objektov okoljske in energetske infrastrukture. Po sprejemu in uveljavitvi predlaganega sklepa, s katerim se ugotovi obstoj javne koristi za gradnjo in rekonstrukcijo Poti ob Savi, bo podana pravna podlaga za sklenitev pogodb o odkupu zemljišč, kolikor to ne bo mogoče, pa za uvedbo postopka za razlastitev.
  Seznami parcel so dokumenti pojasnjevalne narave, ki omogočajo občanom, da lažje pridobijo podatek o obsegu posega v njihovo nepremičnino. Vsi podatki so enaki, kot so neposredno javno dostopni v zemljiški knjigi, ki je javna knjiga.

Ln 671-133/2012-108, en podpisnik, petek, dne 27.11.2020

 1. V Sklepu za ugotovitev javne koristi s katerim naj bi se ugotovilo, da je gradnja in rekonstrukcija Poti ob Savi, ki je z regulacijskami linijami določena v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana —izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11—DPN, 22/11—popr., 43/11—ZKZ-C, 53/12—obvezna razlaga, 9/13, 23/13—popr., 72/13—DPN, 71/14 —popr., 92/14—DPN, 17/15 DPN, 50/15 —DPN, 88/15 —DPN, 95/15, 38/16—avtentična razlaga, 63/16, 12/1 —popr., 12/18—DPN, 42/18in 78/19 —DPN) nujno potrebna in v javno korist zaradi česar se izvede postopek razlastitve. Podpisani občani zaskrbljeno ugotavljamo, da je že prvi odstavek napačen in nezakonit, saj bi se lahko v Sklepu zgolj ugotovilo, da je gradnja in rekonstrukcija t.i. Poti ob Savi v javno korist in je zato predviden prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom, ne more pa Sklep določiti, da se zgolj na osnovi potencialne javne koristi že avtomatično izvede postopek razlastitve. Razlastitveni postopek je namreč upravni postopek, ki ga vodi Upravna enota in natančno določen v ZUrep-2 od 192 člena do 215 člena in se lahko, kot skrajni poseg z Ustavo varovano pravico do zasebne lastnine uvede šele, če razlastitveni upravičenec z lastnikom zemljišč v zakonsko določenem času ni sklenil ustreznega dogovora. Sklep o ugotovitvi javne korist je že iz tega naslova torej nezakonit.

  Stališče: Besedilo Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi je ustrezno in brez nepravilnosti.

 2. Celotna trasa Poti ob Savi naj bi bila, kot je to navedeno v predlogu Sklepa o ugotovitvi javne koristi , določena z regulacijskimi linijami vrisana v Odlok o občinskem prostoru načrta Mestne občine Ljubljana. Izkaže se, da pot »Pot ob Savi« za katero naj bi bil Sklep o ugotovitvi javne koristi - Pot ob Savi javno razgrnjen sploh ne obstoja, oziroma ni niti predvidena v tem Odloku. Slučajno delno ujemanje z drugimi predvidenimi ali obstoječimi potmi z drugimi imeni, nekaterimi tudi v zasebni lasti, ki se uporabljajo kot zasebne gozdne vlake, zato ne omogoča, da bi bila morebitna potrditev Sklepa o ugotovitvi javne koristi — Pot ob Savi, za pot, ki niti ne obstoja pod tem imenom niti ni predvidena, sploh zakonita.

  Stališče: Trasa Poti ob Savi je določena z regulacijskimi linijami in vrisana v Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana. Trasa v nekaterih delih dejansko odstopa od regulacijske linije za kar je bilo pridobljeno soglasje ustreznega organa (MOL OGDP). Ime Pot ob Savi se je razvilo tekom let urejanja območja. Je ime, ki se uporablja za komuniciranje z javnostmi, in ne formalno poimenovanje. Ob začetku urejanja območja je bilo uporabljeno ime Rekreacijsko izobraževalni center Sava, nadaljevanje se je imenovalo Sava- Reka, ki povezuje, sedaj uporabljamo enotno ime Pot ob Savi.

 3. Ogled celotnega gradiva naj bi bil v celoti objavljen na spletnem naslovu: https://www ljubljana.si/sl/ mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/, vendar na tem spletnem naslovu ni bilo predstavljene nobene Javne razgrnitve, zato je bila najava javne razgrnitve nepravilna. Na oglasni deski na sedežu Četrtnih skupnosti: Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova cesta 32, Ljubljana, Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana Polje Četrtne skupnosti Posavje, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana, Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova ulica 106, Ljubljana Šentvid je bil objavljen samo Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi — Pot ob Savi, brez ustreznega gradiva. Celotno gradivo je bilo objavljeno zgolj v oblike enega samega fascikla velikosti A4 na Resljevi 18, 1000 Ljubljana.
  Občani zaskrbljeno in ogorčeno ugotavljamo, da je Mestna občina izvedla Javna razgrnitev Predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi - Pot ob Savi v času med 9.11 do 24.11. 2020 — obdobju najhujše epidemije COVID 19 v Republiki Sloveniji s sprejetimi strogimi varnostnimi ukrepi, vključno z omejitvami gibanja med občinami, nedelovanjem javnega prometa in številnimi karantenami občanov. MOL je s to razgrnitvijo, ki ni bita nujna ne za delovanje MOL ali Republike Slovenije, po mnenju podpisanih po eni strani nepremišljeno ogrožala javno zdravje občanov, po drugi strani pa izgleda zavestno skušala ovirati vpogled v gradivo čim večjemu številu prizadetih lastnikov zemljišč, pa tudi drugim občanom.

  Stališče: Javna razgrnitev je bila zaradi obsežnega gradiva v celoti objavljena na spletu na naslovu: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-sport/razpisi/javna-razgrnitev-3/ in na lokaciji Oddelka za šport.
  Skladno s 3. alinejo drugega člena javnega naznanila je bilo na oglasni deski na sedežu posamezne četrtne skupnosti javno razgrnjeno samo besedilo Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi.
  Občani so se javne razgrnitve lahko udeležili v skladu z ukrepi NIJZ. Na lokaciji Oddelka za šport je obvezno nošenje maske in razkuževanje rok ter ogled gradiva največ po dva človeka hkrati na ustrezni varnostni razdalji.

 4. Dne 17. 11. 2020 je bila na spletni strani https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-sport/razpisi/javna-razgrnitev-3/, kjer je bila v nasprotju z objavo MOL objavljena razpisna dokumentacija, dodana nova ključna datoteka Seznam parcel 2. faza s seznamom 43 parcel. S tem je prišlo do spreminjanja in dodajanja dokumentacije med samo javno razgrnitvijo. MOL bi moral zaradi tega razpisati novo javno razgrnitev oziroma vsaj ustrezno podaljšati rok javne razgrnitve, da bi bilo zadoščeno zakonsko predpisanemu 15 dnevnemu roku v skladu s tretjim odstavkom 194 člena ZUreP-2. Eden ključnih dokumentov dokumentacije Seznam parcel 2. faza s seznamom 43 parcel ter njihovimi lastniki tako ni bil javno dostopen zakonsko predpisanih 15 dni, saj se je javna razgrnitev zaključila že 27.11. 2020. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javne korist je že iz tega naslova nezakonit.

  Stališče: Skladno s tretjim odstavkom 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) mora biti predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi pred sprejetjem javno razgrnjen najmanj za 15 dni. Dokument Seznam parcel 2. faza ni del predloga sklepa in zato ni potrebe po objavi za 15 dni. Dokument je pojasnjevalne narave. Kljub temu smo samoiniciativno podaljšali čas javne razgrnitve od 24.11.2020 do 27.11.2020.

 5. V obrazložitvi predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi je navedeno , da MOL izvaja Projekt s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj kar je neresnica. Dejansko je izvajal MOL Il fazo projekta Sava- reka, ki povezuje, vendar je bil projekt zaključen že 2015. Nadzorni organi EU sredstev so pri tem projektu ugotovili nepravilnosti pri porabi sredstev prav zaradi nespoštovanja lastninski pravic in zahtevali vračilo že porabljenih sredstev. MOL se je sicer pritožil, vendar je Državno odvetništvo sprožilo tožbo na okrožnem sodišču. MOL je že v letu 2018 sprožil preko UE Ljubljana postopke za razlastitev delov preko 50 parcel, vendar za večino zemljiških parcel razlastitveni postopek še ni zaključen. Nekateri lastniki so medtem vložili tudi Ustavno pobudo zaradi neustavne kategorizacije poti na njihovih parcelah in vložili tudi pritožbe na Upravnem sodišču. Prav tako so bili o zadevi obveščeni nadzorni organi neposredno v Bruslju. Sklep o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi lahko uvrstimo v poskus MOL-a , da bi se izognil vračilu sredstev.
  Prav tako ni res, da skuša MOL na osnovi sklepa pridobiti zemljišča po katerih poteka večinoma kategorizirana občinska pot saj tega niti ne izkaže z nobenim dokumentom. MOL bi moral najprej predstaviti tako grafično kot opisno, posamezne dele oziroma odseke kategoriziranih poti, ki so bile kategorizirane v Mestni občini Ljubljana in pokazati ujemanje z neobstoječo t.i. Potjo ob Savi, ki sicer ni niti predvidena v Odloku o občinskem prostoru načrta Mestne občine Ljubljana. Prav tako MOL z ničemer ne pokaže zakaj bi bila prav ta trasa, ki poteka po številnih zasebnih parcelah tako pomembna, ključna in unikatna za, kot navaja, »območje je idealno za ureditev in izgradnjo sprehajalnih , oziroma pešpoti, poti za tek in kolesarjenje ter drugih tematskih poti«.

  Stališče: Mestna občina Ljubljana izvaja projekt »Pot ob Savi«. Izvaja ga po fazah. Prvi dve fazi sta bili sofinancirani s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ne glede na tretjo fazo moramo jasno navesti, da je celoten projekt »Pot ob Savi« sofinanciran iz sredstev EU. Nepravilno bi bilo, da bi zamolčali sofinanciranje iz sredstev EU.
  Kategorizacija občinske poti je bila izvedena z ustreznimi pravnimi akti.

 6. MOL, oziroma Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, imata v lastništvu na tem območju številne zemljiške parcele, ki bi omogočale izgradnjo teh poti prav s takšnim namenov brez poseganja v zasebne parcele, vendar ni bita predstavljena nobena alternativna trasa. Namesto tega želi MOL očitno prevzeti številne zasebne gozdne vlake, ki služijo lastnikom zemljišč in gozdov za gospodarjenje s temi zemljišči. Predvidena pot brez jasnega razloga vijuga po parcelah in s tem po nepotrebnem še dodatno posega na zasebna zemljišča in tudi zato predstavlja poleg tega nepotrebno obremenitev mestnega proračuna. S predvidenim potekom, predvsem zahodno od Črnuškega mostu, bi bilo tudi ogroženo gospodarjenje s številnimi zemljišči, ki večinoma ležijo v Naturi 2000. MOL se sklicuje na različne PZI podjetja KRAJINARIS, ki naj bi bili osnova za načrtovano traso t.i. Poti ob Savo, vendar ti projekti niso javno dostopni. V javni razgrnitvi so poleg tega načrti poti predstavljeni brez ustreznih meril, parcelne številke so v mnogih primerih neberljive, prav tako ni razvidno v katerih k.o. se sploh nahajajo. Na celotni predvideni poti ni predstavljena niti širina poti, kot ključnega parametra vsake cestne infrastrukture. Namesto tega je za skoraj sto strani nekakšnih lomnih točk, ki jih na priloženih načrtih ne moremo določiti. V javno objavljenem sezamu parcel so brez dovoljenja ali vedenja lastnikov zemljišč navedena njihova imena in priimki skupaj z naslovi, kar po našem mnenju predstavlja nedovoljeno razkritje osebnih podatkov.
  Lastniki zemljišč z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da je Mestna občina Ljubljana začela namesto z dialogom z lastniki zemljišč, kar bi rezultiralo optimalno traso poti, tako z ekonomskega stališča kot varovanja človekovi pravic (temeljne vrednote Evropske unije), ponoven poskusi nepotrebnih razlastitev alarmantnih razsežnosti (na stotine parcel) brez primerjave v Evropski Uniji — tudi za poskus prekritja nepravilne porabe EU sredstev, poskus razlastitve pod pretvezo zaščite pitne vode ali poskus razlastitve zgolj zaradi porabe EU sredstev za gradnjo nevarne kanalizacije neposredno čez glavno vodno zajetje Ljubljane.

  Stališče: Trasa Poti ob Savi je določena z regulacijskimi linijami in vrisana v Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana. MOL v prostor posega v skladu z OPN MOL in ne kar počez in mimo prostorskega akta. Uporaba drugih zemljišč bi pomenila tudi umestitev nove trase na zeleno območje, kjer sedaj poti ni. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je ustanova Republike Slovenije.
  Urejena pot olajša gospodarjenje z zemljišči.
  Namen Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi ni predstavitev trase poti, kakšni bodo gabariti in lastnosti poti. Namen predloga sklepa je ugotovitev javne koristi za izvedbo celotne Poti ob Savi. Predlog sklepa je potreben zaradi pridobitve zemljišč, po katerih poteka večinoma kategorizirana občinska pot. Celotna trasa Poti ob Savi je z regulacijskimi linijami vrisana v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID). Ker projektna rešitev trase za izvedbo rekonstrukcije ceste v nekaterih delih odstopa od regulacijske linije ceste, se v zvezi z določbo 12. člena Zakona o cestah, ki določa, da mora predlog za izdajo sklepa vsebovati dokazilo o skladnosti načrtovane rekonstrukcije s prostorskim aktom v območju rekonstrukcije ceste, uporabi besedilo sedmega odstavka 23. člena OPN MOL ID. Ta določa, da lahko, ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet ali za gospodarske javne službe, projektna rešitev trase ceste ali objektov okoljske in energetske infrastrukture odstopa od regulacijske linije ceste oziroma ROE, in sicer v OPN, gradbenem dovoljenju za cesto ali objekte okoljske in energetske infrastrukture ali v projektu za izvedbo rekonstrukcije ceste ali objektov okoljske in energetske infrastrukture. Po sprejemu in uveljavitvi predlaganega sklepa, s katerim se ugotovi obstoj javne koristi za gradnjo in rekonstrukcijo Poti ob Savi, bo podana pravna podlaga za sklenitev pogodb o odkupu zemljišč, kolikor to ne bo mogoče, pa za uvedbo postopka za razlastitev.
  Seznami parcel so dokumenti pojasnjevalne narave, ki omogočajo občanom, da lažje pridobijo podatek o obsegu posega v njihovo nepremičnino. Vsi podatki so enaki, kot so neposredno javno dostopni v zemljiški knjigi, ki je javna knjiga