ponedeljek, 7. 11. 2016

Od idej do mesta (Razstava OUP - variantne rešitve za OPPN)

V Desnem atriju Mestne hiše je od 7. do 18. novembra 2016 na ogled razstava Od idej do mesta, ki prikazuje izbor ter proces iskanja primernih urbanističnih rešitev.

V Desnem atriju Mestne hiše je od 7. do 18. novembra 2016 na ogled razstava Od idej do mesta, ki prikazuje izbor ter proces iskanja primernih urbanističnih rešitev za nekatere ljubljanske predele, ki jih morda že kmalu čaka dejanska preobrazba. Različice pogledov na urbani razvoj predelov so skozi dialog med pogumnimi naložbeniki, domiselnimi arhitekti in Mestno občino Ljubljana nastajale v preteklih letih.
Mestna občina Ljubljana k pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov za najrazličnejše ureditve, od stanovanjskih do denimo proizvodnih, praviloma pristopa z izdelavo variantnih rešitev urbanistične ureditve obravnavanega območja. V določenih, nekoliko manj pogostih primerih so izvedeni tudi urbanistični natečaji. Namen variantnih rešitev je skozi časovno in finančno sprejemljiv način pridobiti nekaj kakovostnih predlogov ureditve prostora.
Variantne rešitve najpogosteje izdelajo tri različne avtorske skupine arhitektov in njihovih sodelavcev. Skupine za izdelavo variantnih rešitev dogovorno določita investitor in Mestna občina Ljubljana.
Usmeritev oziroma podlaga za pripravo variantnih rešitev so kvalitetno pripravljena investicijska namera, prikaz stanja prostora ter različne strokovne podlage, ki se jih v konkretnih primerih že v zgodnji fazi prepozna kot smiselne ali celo nujne, da bi izbrana rešitev lahko uspešno, brez večjih odklonov prestala tudi kasnejšo izdelavo prostorskega akta. Vse skupaj sestavlja gradivo za pripravo variantnih rešitev, ki ga prejmejo izdelovalci. Čas izdelave je izdelovalcem različno odmerjen - v oziru na zahtevnost naloge.
Izdelane variantne rešitve izdelovalci predstavijo komisiji za izbor najprimernejše rešitve. Komisija je sestavljena iz predstavnikov investitorjev in Mestne občine Ljubljana, občasno pa priskočijo s specifičnimi znanji na pomoč tudi zunanji strokovnjaki. Izbrani kriteriji so usmerjajo izbor najprimernejše rešitve.
Izbrana variantna rešitev, neredko se pripravi tudi sintezna rešitev, ki je splet dveh ali več variantnih rešitev, je podlaga pripravi prostorskega akta, na osnovi katerega investitorji kasneje prostor izgradijo in predajo v uporabo.