Oddelek za urejanje prostora

Skladno z besedilom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki določa organizacijo in delovno področje mestne uprave, so za Oddelek za urejanje prostora predvidene naslednje naloge:

  • Priprava prostorskih planskih in prostorskih izvedbenih aktov;
  • Organizacija in vodenje postopka obravnave in sprejemanja prostorskih planskih in izvedbenih aktov, vključno z javno razgrnitvijo in javno razpravo;
  • Spremljanje uresničevanja prostorskega plana in prostorskih izvedbenih aktov;
  • Priprava lokacijskih informacij;
  • Priprava urbanističnih programskih rešitev za pomembnejše stavbne in infrastrukturne posege v Mestni občini Ljubljana;
  • Izvedba upravnih nalog ter dajanje informacij in mnenj v zvezi z urejanjem prostora;
  • Vzpostavljanje in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema, zbiranje, evidentiranje in analiziranje podatkov o predvideni rabi prostora in posegih v prostor ter vodenje evidence in dokumentacije predpisov in drugih aktov mestne občine, s katerimi se ureja prostor.

 

Organizacijske enote v sestavi:

  • Odsek za prostorske planske akte
  • Odsek za prostorske izvedbene akte in prenovo
  • Odsek za upravne naloge in splošne zadeve
Več o organizacijskih enotah Oddelka za urejanje prostora