sreda, 4. 7. 2018

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta MOL

Objavljamo nove, tretje spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN in prve strateškega dela OPN. Prenovili smo tudi URBinfo.

Občinski prostorski načrt MOL (OPN)

Z oblikovano in sprejeto Vizijo Ljubljane 2025 ter z upoštevanjem državnih prostorskih aktov smo v sodelovanju s široko strokovno javnostjo in s prebivalci že med leti 2007 in 2010 pripravili Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (OPN MOL SD) in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ID), ki smo ju sprejeli v letu 2010. Predstavljata osrednja prostorska planska dokumenta MOL. V letih 2011–2013 ter 2013–2015 smo izvedli spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN MOL, danes pa nove, tretje spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN MOL in prve spremembe in dopolnitve strateškega dela OPN MOL. Prenovili smo tudi URBinfo.

Tretje spremembe obeh dokumentov OPN

Mestni svet MOL je na 34. seji, ki je bila 28. maja 2018, sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (OPN MOL SD) in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (OPN MOL ID). Spremembe in dopolnitve OPN MOL SD in OPN MOL ID so bile dne 19. 6. 2018 objavljene v Uradnem listu RS št. 42/18 in so bile uveljavljene 4. 7. 2018.

Neuradni prečiščeni besedili Odlokov o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del in izvedbeni del sta objavljeni tukaj, kjer so objavljena tudi stališča do pripomb občanov, ki so jih ti podali v času javne razgrnitve dopolnjenih osnutkov obeh odlokov (24. 10. do 24. 11. 2017). Gradiva so dostopna tudi na sedežih četrtnih skupnosti MOL.

Temeljna strateška cilja prostorskega razvoja MOL sta ohranjati in krepiti prostorske, naravne in kulturne vrednote mesta in tudi širšega prostora MOL, ki ustvarjajo identiteto in potenciale za kakovosten razvoj mesta in kakovost bivanja v njem. To tudi pomeni, da dajemo prenovi ali nadomestitvi dotrajanih objektov prednost pred gradnjo novih, kar pa seveda ne izključuje možnosti gradnje novih objektov.

URBinfo

S sprejetjem sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in OPN MOL ID je prenovljen tudi javni informacijski sistem prostorskih podatkov URBinfo.

Strateški cilji prostorskega razvoja Ljubljane

Ohranjamo in krepimo prostorske, naravne in kulturne vrednote mesta in tudi širšega prostora, ki ustvarjajo identiteto in potenciale za kakovosten razvoj mesta, ter si prizadevamo za zdravo, varno, prijetno in privlačno bivalno ter ustvarjalno okolje.