četrtek, 24. 12. 2015

Spremembe in dopolnitve OPN MOL izvedbeni del

Objava v Uradnem listu RS, stališča do pripomb občanov, prenovljeni spletni portal Urbinfo

Mestni svet MOL je na 11. seji, ki je bila 23. novembra 2015, sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del. Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID so bile dne 10. 12. 2015 objavljene v Uradnem listu RS št. 95/15 in pričnejo veljati 25. 12. 2015.
MOL je ob pripravi predloga sprememb in dopolnitev OPN MOL ID zavzela stališča do pripomb občanov, ki so jih ti podali v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka odloka, ki je potekala od 21. 4. do 22. 5. 2015. Stališča do pripomb občanov bodo javno objavljena na spletni strani Mestne občine Ljubljana na povezavi https://srv3dgis.ljubljana.si/index10, dostopna pa tudi na sedežih četrtnih skupnosti MOL.
S sprejetjem sprememb in dopolnitev OPN MOL ID bo prenovljen tudi javni informacijski sistem prostorskih podatkov – URBINFO, ki je dostopen preko spletne strani Mestne občine Ljubljana.