četrtek, 2. 1. 2014

Vabilo na posvet: prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo - Divača

MzIP za prebivalce ČS Šentvid in ČS Posavje organizira posvet 9. januarja 2014 v prostorih OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, Ljubljana, s pričetkom ob 17. uri.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravlja državni prostorski načrt za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače, to je prehod z napetosti 220 kV na 400 kV. V postopku priprave državnega prostorskega načrta bosta proučeni dve varianti trase daljnovoda:
- severna varianta: obstoječ daljnovod 220 kV na odseku Beričevo–Kleče–Divača se nadomesti z novim dvosistemskim 400 kV daljnovodom ,
- južna varianta: zgradi se dvosistemski 400 kV daljnovod vzporedno z obstoječim 400 kV daljnovodom na odseku Beričevo–Divača in vzanka se RTP Kleče v daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Okroglo; obstoječi 220 kV daljnovod na odseku Beričevo-Kleče-Divača pa se poruši.
Proučena bo tudi razširitev stikališča v Klečah.
 

V postopku priprave državnega prostorskega načrta je pomembno vključevanje javnosti, zato že v zgodnji fazi umeščanja v prostor organiziramo predstavitve načrtov za prehod 220 kV omrežja na 400 kV. S tem bo omogočeno soočenje mnenj in predlogov lokalnih skupnosti glede načrtovanega daljnovoda.

Za prebivalce ČS Šentvid in ČS Posavje bo posvet organiziran 9. januarja 2014 v prostorih Osnovne šole Vižmarje Brod (Na gaju 2, Ljubljana), s pričetkom ob 17.00 uri.

Na posvetu bodo predstavljeni: pomen in razlogi za prehod 220 kV omrežja na 400 kV, postopki priprave prostorske dokumentacije, načrtovani varianti poteka trase, načrtovana izgradnja, vplivi daljnovoda na ljudi in okolje in drugi vidiki, ki utegnejo zanimati prebivalce na območju trase.

V skupni razpravi po predstavitvah boste občani lahko izrazili svoja mnenja in morebitne predloge, ki bodo prispevali k temu, da bo nov daljnovod v lokalnem okolju čimbolj sprejemljiv .


Več informacij vam je na voljo na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor:
http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/ ter na spletni strani ELES, d.o.o.: http://www.eles.si/prehod-bericevo-divaca.aspx.