sreda, 13. 9. 2023

Zbiranje pobud za pete spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta MOL - izvedbeni del (OPN MOL ID

Mestna občina Ljubljana pristopa (povezava na obvestilo o zbiranju pobud, ki ga je podpisal župan – dokument št. 4 (.pdf) v priponki) k zbiranju pobud in predlogov za pete spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (OPN MOL ID).Zbiranje pobud bo potekalo od 18. 9. do 5. 11. 2023. Na podlagi sprejemljivih pobud, oddanih v razpisanem roku, bo Mestna občina Ljubljana pripravila dopolnjeni osnutek petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter skupaj z njim na javni razgrnitvi objavila obrazložena stališča do pobud na spletni strani MOL. V času javne razgrnitve bo Mestna občina Ljubljana zbrala pripombe na razgrnjene vsebine, jih preučila in smiselno vključila v predlog petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, ki ga bo obravnaval Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Navodilo za oddajanje pobud

Za oddajo pobude kliknite na eno od povezav spodaj, izpolnite elektronski obrazec in ga oddajte.
Posamezna pobuda se lahko nanaša le na eno zadevo. Če gre za isto vsebino, lahko na eni lokaciji izberete več parcel ali enot urejanja prostora, ki ležijo skupaj. Podobno lahko podate pobudo za spremembo odloka na več členov, če se nanašajo na isto tematiko.
V primeru, da želite oddati pobudo za več različnih območij oz. tematik, gre za več pobud in morate izpolniti več obrazcev. Če gre za isto tematiko, obravnavano v več členih, izberite en člen iz spustnega seznama, z njim povezane člene pa pripišite v obrazložitev pobude.

Pobuda za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID: ZA LOKACIJO 
Ta obrazec izpolnite, če želite oddati pobudo za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID na določeni lokaciji: za grafični del, podrobne prostorske izvedbene pogoje (PPIP) iz Priloge 1 ali usmeritve za OPPN iz Priloge 2. Določbe Priloge 1 in Priloge 2 se izpišejo ob kliku na lokacijo.

Kot pogoj za obravnavanje pobude za spremembo osnovne ali podrobne namenske rabe prostora je vlagatelj pobude v skladu s 120. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) dolžan plačati takso po 1. členu Odloka o spremembi Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 37/23) v višini 300 evrov.

Če oddana pobuda predstavlja pobudo za spremembo namenske rabe, boste kot vlagatelj po pošti prejeli poziv za plačilo takse. Če taksa ne bo plačana v navedenem roku, pobuda ne bo obravnavana. Plačilo takse ne pomeni, da bo pobuda rešena pozitivno. V primeru negativno rešene pobude se plačana taksa ne vrne vlagatelju pobude.

Pobuda za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID: ZA ODLOK

Ta obrazec izpolnite, če želite oddati pobudo za spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN MOL ID: na Odlok ter Prilogi 3 in 4 in druge vsebine.
Odlok, Priloga 3 in Priloga 4.