Natečaj Podutik, 2009

Zaključen: 18. 9. 2009 , objava rezultatov: 30. 10. 2009

Datum objave: 12. 6. 2009
Rok za prijavo: 18. 9. 2009
Rezultati razpisa: 30. 10. 2009

Mestna občina Ljubljana in Sago d.o.o. v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisujejo javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za območje Kamnolom v Podutiku v Ljubljani.

Namen natečaja je:

  • pridobiti najustreznejšo urbanistično in krajinsko arhitekturno rešitev,
  • zagotoviti ustrezno sanacijo opuščenega kamnoloma in asfaltne baze,
  • pridobiti izdelovalca idejne rešitve kot strokovne podlage za OPPN.

Investitor namerava v kamnolomu opustiti obstoječo dejavnost ter ga ustrezno sanirati. Sanacija bo izvedena z izgradnjo sodobnega stanovanjskega naselja. Močno degradirano okolje, izjemno kvaliteten naravni rob, mikroklimatske značilnosti kamnoloma zahtevajo občutljivo in sodobno urbanistično zasnovo. Vodilo zasnove je trajnostna oziroma ekološko prijazna gradnja. Predvidena je izgradnja kvalitetnega in sodobnega bivalnega okolja, pri čemer mora gostota gradnje zagotoviti realizacijo zahtevne gradnje v kamnolomu. Pri zasnovi je treba upoštevati naslednje usmeritve: - naravne danosti (teren, orientacija,...) je treba izkoristiti v največji možni meri, - stavbne mase naj bodo razbite v manjše sklope z več zelenimi platoji in prečnimi cezurami, ki pripeljejo ambient gozda in zelenja v naselje, - višja kvaliteta bivanja se zagotavlja tudi z ustrezno dimenzioniranimi zasebnimi zunanjimi bivalnimi površinami, ki vključujejo tudi zelene površine, z odprto zasnovo tlorisov...; - izvedba energetsko varčnih stanovanj, - ob Podutiški cesti je treba ustvariti javni ulični prostor, in prostor speljati preko poljavnega prostora do zasebnega prostora ob objektih, - zmanjšati generacijo lastnih padavinskih vod z izvedbo ozelenjenih streh, teras (vrtov), fasad, ki ugodno vplivajo tudi na energetsko prehodnost ovoja ter neposredno urbano okolico objektov; - ločiti kakovostne površinske in izvirne vode od onesnaženih voda in jih vkomponirati v kulturno krajino (bajerji, fontane, ...) ter po možnosti izkoristiti za potrebe naselja (namakanje zelenic in terasnih vrtov, itd.), - zadrževanje viškov padavinskih vod v podzemnih rezervoarjih ali na za to posebej namenjenih površinah ter uporaba zajete vode za izplakovanje WC-jev, za požarno varnost, za zalivanje vrtov, ipd.

Rok oddaje natečajnih elaboratov je 18. september 2009 do 12:00 ure.

Več o natečaju na internetni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.
Spletna stran ZAPS