Organizacijska enota v sestavi

Odsek za razvoj podeželja

Odsek za razvoj podeželja opravlja naloge s področja razvoja podeželja:

 • pripravlja strateške usmeritve razvoja podeželja in spremlja njihovo izvajanje,
 • zagotavlja višji nivo strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju z izobraževanji s področja rastlinske in živinorejske proizvodnje in gozdarstva,
 • nudi neposredno finančno podporo posameznikom, za razvoj primarnih in dopolnilnih dejavnosti (državne pomoči) ter obnovo stavbne dediščine,
 • podpira delo civilne družbe na podeželju (društva in posamezniki),
 • spodbuja organiziranje in izvajanje prireditev na podeželju,
 • razvija nove produkte in programe,
 • spodbuja razvoj čebelarstva
 • pripravlja strokovne podlage za razvoj podeželja,
 • skrbi za razvoj različnih dejavnosti, povezanih s turizmom na podeželju,
 • izdaja publikacije,
 • skrbi za promocijo podeželja,
 • skrbi za ohranjanje in vključevanje kulturne dediščine v razvoj podeželja,
 • ureja tematske poti na podeželju,
 • izvaja agrarne operacije na kmetijskih zemljiščih (komasacije, melioracije),
 • sodeluje v projektih programa razvoja podeželja EU in Slovenije ter pristopa CLLD,
 • ureja poljske poti,
 • zagotavlja ozaveščanje, informiranje in izobraževanje javnosti v zvezi z razvojem podeželja,
 • koordinira in izvaja popis škod v kmetijstvu,
 • opravlja naloge upravljanja z zemljišči, ki jih MOL odda za potrebe vrtičkarstva,
 • spremlja rodovitnost tal in vsebnost nevarnih snovi v tleh in pridelkih na vodovarstvenih območjih.