Oddelek za varstvo okolja

Skladno z besedilom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki določa organizacijo in delovno področje mestne uprave, so za Oddelek za varstvo okolja predvidene naslednje naloge:

 • opravlja naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja podeželja,
 • pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja podeželja,
 • predlaga sanacijske programe ter zagotavlja njihovo izvedbo in nadzor,
 • zagotavlja podrobnejši ali posebni monitoring stanja okolja in narave in vodi informacijski sistem varstva okolja in narave,
 • pripravlja študije ranljivosti in ocene ogroženosti ter poročila o stanju okolja in narave,
 • presoja vplive planov in nameravanih posegov v okolje,
 • zagotavlja ozaveščanje, informiranje in izobraževanje javnosti v zvezi z varstvom okolja, ohranjanjem narave in razvojem podeželja,
 • zagotavlja upravljanje zavarovanih naravnih vrednot lokalnega pomena,
 • upravlja območja vrtičkov, na katerih MOL odda v zakup posamezne vrtičke, in območja, namenjena za vrtičke, ki jih MOL neurejene odda v zakup.

Samostojna izvajalka

 • Menedžerka prehoda v krožno gospodarstvo 

Podsekretarka: mag. Zala Strojin Božič
E: zala.strojin-bozic@ljubljana.si

Zala Strojin Bozic nrovan 3

Organizacijska enota v sestavi:

 • Odsek za razvoj podeželja
Več o organizacijski enoti Oddelka za varstvo okolja