Glasovanje za člana nevladne organizacije v Odboru Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Zaključen: 25. 11. 2022 , odpiranje prijav: 30. 11. 2022

Datum objave: 8. 11. 2022
Rok za prijavo: 25. 11. 2022
Odpiranje prijav: 30. 11. 2022 ob 13. uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v sejni sobi v 5. nadstropju

Prijavljene nevladne organizacije na glasovnici izberejo izmed objavljenih kandidatov za člana v Odboru enega kandidata in izpolnjeno glasovnico pošljejo na Mestno občino Ljubljana najkasneje do 25. 11. 2022 v zaprti ovojnici z označbo: » Imenovanje člana v Odbor krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib« in sicer na naslov: Mestna občina Ljubljana, p. p. 25, 1001 Ljubljana. Glasovnice, ki bodo prispele po roku, ki je določen za oddajo glasovnic, se bodo štele za prepozne in bodo vrnjene pošiljatelju.

Odpiranje glasovnic bo javno in bo potekalo 30. 11. 2022 ob 13. uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v sejni sobi v 5. nadstropju. Na odpiranju glasovnic je lahko prisoten po en predstavnik nevladne organizacije, ki je oddala glasovnico, in ima pisno pooblastilo nevladne organizacije, ki jo predstavlja. Zapisnik o odpiranju glasovnic se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana najkasneje do 6. 12. 2022. V primeru, da bodo glasovi izenačeni, komisija izvede žreb.
Članu Odbora, ki je bil imenovan s strani nevladnih organizacij, se vroči sklep župana o imenovanju v Odbor.

Razpisne datoteke