Poziv za zbiranje prijav za škodo zaradi suše v letu 2022

Zaključen: 15. 9. 2022

Datum objave: 19. 8. 2022
Rok za prijavo: 15. 9. 2022

Obveščamo vas, da je uprava RS za zaščito in reševanje izdala Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2022. Prijavo škode zaradi suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, če je zaradi neugodnih vremenskih razmer uničenih nad 30 % običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in če skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Kmetijsko gospodarstvo mora v Registru kmetijskih gospodarstev imeti urejeno identifikacijsko številko KMG-MID. V kolikor KMG-MID ni urejen do 31. 5. 2022, gospodarstvo ne bo upravičeno do državne pomoči. Škode ni možno uveljavljati za pridelke, ki so dozoreli oziroma se pobirajo v prvi polovici leta, kot npr. pri žitih (pšenica, ječmen itd.), pri sadju (češnje, ribez itd.).

Prijavo pripravite na OBRAZCU 2 - OCENA ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI V OBRAZCU 2 obvezno izpolnite naslednje podatke:

l. PODATKI O NESREČI

1.4 Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
1.5 Davčna številka
1.6 Naslov nosilca
1.7 KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev
1.8 Transakcijski račun
1.9 Prejel občinska sredstva

2. OCENA ŠKODE

Stolpec A: GERK in katastrska občina
Stolpec B: Vrsta kulture
Stolpec C: Šifra - Seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode Stolpec E: Zmanjšanje letnega pridelka v%
Stolpec F: Površina poškodovane kultur v GERK-u v arih
Stolpec H: Zavarovalnica, Številka zavarovalne police

3. MOŽNOST ZA KMETIJSKO DEJAVNOST

Vpišete ali je prizadeta kultura v celoti na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ali le delno.
Obrazec 2 podpišete 2 x in je potrjen z datumom prejema na občino.
Pri izpolnjevanju obrazca uporabite podatke iz Zbirne subvencijske vloge za leto 2022 in Priloge 5 - Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (pisrs.si).
Prijavo o škodi lahko do 15. septembra 2022 pošljete po pošti na naslov Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1000 Ljubljana ali jo osebno oddate v glavnem vložišču Mestne občine Ljubljana, Mačkova ulica 1, Ljubljana ali na Oddelku za varstvo okolja, Odsek za razvoj podeželja, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana.
Dodatne informacije dobite na telefon: 01 306 43 12 ali 01 306 43 11 in na spletni strani MOL https://www.liubljana.si/si/razpisi-razgmitve-in-javne-objave/.

Razpisne datoteke