Javni razpis II za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2022 in/ali za leta od 2022 do 2024: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA – LJUBLJANA – ZDRAVO MESTO

Zaključen: 10. 12. 2021

Datum objave: 26. 11. 2021
Rok za prijavo: 10. 12. 2021 do 12:00

Predmet javnega razpisa so socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo možnost varne namestitve (varna hiša oziroma zatočišče) in so v skladu z namenom in ciljem javnega razpisa.

Vlogo vlagatelj pripravi v spletni aplikaciji na povezavi http://erazpisisubvencije.ljubljana.si (ob prvem vstopu je zahtevana registracija).

Po oddani oziroma zaključeni elektronski vlogi za prijavo posamičnega programa na ta javni razpis, mora vlagatelj iz spletne aplikacije natisniti izpolnjen prijavni obrazec, ga lastnoročno podpisati, žigosati ter priložiti vse zahtevane priloge.

Tako pripravljeno vlogo mora vlagatelj poslati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, p. p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno petka, 10. 12. 2021, do 12. ure. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne, do 12. ure, oddane s priporočeno pošto (kot točen čas oddaje vloge veljajo datum, ura in minuta iz poštne nalepke na ovojnici oziroma datum, ura in minuta, jasno razvidni na ovojnici, v primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev).

Datoteka s celotno razpisno dokumentacijo vsebuje:
1 BESEDILO JAVNEGA RAZPISA
2 VSEBINSKA IN FINANČNA MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV IN MERILA ZA ODMERO VIŠINE SREDSTEV SOFINANCIRANJA
3 PRIJAVNI OBRAZEC
4 VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU PROGRAMA ZA LETO 2022
5 VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU PROGRAMA ZA OBDOBJE 2022 DO 2024
6 ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO (obrazec)
7 DELNO POROČILO 2022 (obrazec)
8 KONČNO POROČILO 2022 (obrazec)
9 NAČRT IZVEDBE PROGRAMA ZA LETO 2023 (obrazec)

Razpisne datoteke