Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2008 in/ali za leta od 2008 do 2012: socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana - zdravo mesto

Zaključen: 28. 1. 2008 , odpiranje prijav: 28. 1. 2008

Datum objave: 28. 12. 2007
Rok za prijavo: 28. 1. 2008
Odpiranje prijav: 28. 1. 2008

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07 ZIPRS0809), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
 
 
Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2008 in/ali za leta od 2008 do 2012: socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana - zdravo mesto
 
 
I.                    PREDMET RAZPISA
 
Sklop A: Programi s področja socialnega varstva:
1.1.   Socialno varstveni programi z možnostjo namestitve za ženske in otroke, ki doživljajo nasilje,
1.2.   Socialno varstveni programi z možnostjo namestitve za žrtve trgovine z ljudmi,
1.3.   Materinski domovi,
1.4.   Dnevni centri za uživalke in uživalce prepovedanih drog,
1.5.   Socialno varstveni programi za mlade, ki se srečujejo s škodljivo rabo alkohola,
1.6.   Dnevni centri za starejše,
1.7.   Socialno varstveni programi za brezdomke in brezdomce:
1.7.1.        Zavetišča za brezdomke in brezdomce,
1.7.2.        Dnevni centri za brezdomke in brezdomce,
1.8.   Socialno varstveni programi za Romkinje in Rome,
1.9.   Socialno varstveni programi za begunke in begunce ter imigrantke in imigrante,
1.10.    Socialno varstveni programi za povzročitelje nasilja,
1.11.    Socialno varstveni programi za ljudi s sočasno okvaro sluha in vida,
1.12.    Socialno varstveni programi namenjeni ljudem s težavami v duševnem zdravju.
 
 
Sklop B: Programi s področja varovanja zdravja:
2.1. programi za ohranjanje in promocijo zdravja otrok ter mladostnikov,
2.2. programi za ozaveščanje o odgovornem spolnem vedenju,o spolnem in reproduktivnem zdravju in o spolno prenosnih okužbah,
2.3.programi za ozaveščanje in za vzpodbujanje odgovornega odnosa do rabe dovoljenih drog (tobaka, alkohola) in programi za preprečevanje drugih oblik zasvojenosti, ki niso povezane z uporabo substanc),
2.4. programi za izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (hospitalizirani otroci, ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem),
2.5. zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev,
2.6. programi za svetovanje posameznikom in družinam v stiski.
 
II.                  OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
 
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2008. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi programi in/ali projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL.
 
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki na področju »socialno varstvo in varovanje zdravja –Ljubljana - zdravo mesto« izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
 
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje na razpisanem področju in izvajajo dejavnost oz. posamezne programe tudi na območju MOL oz. za občane/-ke MOL, in sicer:
 
1. Sklop A: Programi s področja socialnega varstva:
Pod 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12.: nevladne neprofitne organizacije,
Pod 1.3.: javni zavodi,
Pod 1.6., 1.7.: nevladne neprofitne organizacije in javni zavodi.
 
2. Sklop B: Programi s področja varovanja zdravja:
- nevladne neprofitne organizacije in javni zavodi.
 
III. POSEBNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU
 
Vlagatelji morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
 
IV. SPLOŠNA MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV IN/ALI PROGRAMOV
 
Merila oz. kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
 
Če bo področna strokovna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da projekt in/ali program, ki je prijavljen za večletno obdobje, ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2008 do 2012, ga bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt in/ali program, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2008.
 
Skupna merila za enoletne in večletne programe:
Splošna merila so naslednja:
- program je predstavljen kratko in jedrnato,
- aktivnosti programa so časovno opredeljene,
- program ima jasne cilje,
- uporabniki/uporabnice oz. udeleženci/udeleženke programa so jasno opredeljene, program vključuje ustrezno število uporabnikov/uporabnic, ki imajo možnost aktivnega sodelovanja pri programu,
- program ima ustrezno kadrovsko zasedbo in vključuje sodelovanje prostovoljcev/prostovoljk, kjer je to potrebno,
- program ima jasno finančno konstrukcijo in predvideva tudi druge sofinancerje,
- za izvedbo programa vlagatelj zagotavlja ustrezen prostor,
- predviden je način ovrednotenja programa.
 
Posebna merila za programe, ki kandidirajo za obdobje 2008 – 2012:
- program omogoča namestitev in bivanje uporabnic/-kov,
- program se izvaja redno in je uporabnikom/uporabnicam na voljo praviloma vsak dan oz. vsaj 5x tedensko,
- izvajalci/izvajalke programa so strokovni delavci/delavke in/ali drugi usposobljeni delavci/delavke z ustrezno izobrazbo,
- število ur vključenosti posameznega uporabnika/uporabnice v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa,
- reference organizacije - vlagatelja (program je bil v preteklosti že uspešno izveden),
- program je namenjen enemu od deficitarnih področij socialnega oz. varovanja zdravja
(opredeljenih v strategiji razvoja MOL na izbranem področju),
- program je že bil sofinanciran iz sredstev MOL za to razpisno področje.
 
V. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV
Okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji projektov in/ali programov za področje »socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana - zdravo mesto« za leto 2008 znaša:
 
1. Sklop A: Programi s področja socialnega varstva: 770.000,00 EUR
 
2. Sklop B: Programi s področja varovanja zdravja: 230.000,00 EUR
 
VI. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
 
Dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena v letu 2008.
 
VII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE
 
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno ponedeljka 28. januarja 2008 (datum poštnega žiga).
 
Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
 
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja. V primeru, da vlagatelj pošilja več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami:
Sklop A: »Ne odpiraj - vloga: socialno varstvo« z dodatno oznako števila razpisanega področja, na katerega se s programom prijavljate (npr. 1.10.).
Sklop B: »Ne odpiraj - vloga: varovanje zdravja« z dodatno oznako števila razpisanega področja, na katerega se s programom prijavljate (npr. 2.2.).
 
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
- pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
- priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
- poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
 
VIII. DATUM ODPIRANJA VLOG
 
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področna strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo v sredo 30. januarja 2008. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
 
Pri odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 8dni dopolnijo.
 
IX. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
 
Na podlagi predlogov področnih strokovnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
 
Zavržene bodo vloge:
- ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa,
- ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
 
Zavrnjene bodo vloge:
- tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in,
- ki jih bodo področne strokovne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne.
 
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 50 dni po zaključku odpiranja vlog.
 
X. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO
 
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:http://www.ljubljana.si, ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo vsak delovni dan, in sicer:
- od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 17.00 in
- v petek od 8.00 do 13.00.
na naslovu: Mestna občina Ljubljana, GLAVNA PISARNA, Adamič-Lundrovo nabrežje 2 , Ljubljana.
 
XI. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom za področje »socialno varstvo in varovanje zdravja –
Ljubljana - zdravo mesto« dobijo zainteresirani:
-          na informativnem dnevu, ki bo potekal 10.1.2008 ob 12.00 uri v Veliki sejni dvorani, Mestni trg 1, Ljubljana,
-          preko e-pošte na naslov ozsv@ljubljana.si,
-          po telefonu: 01/306 41 00 - izključno v času uradnih ur in sicer:
-          ponedeljek 8h-12h,
-          sreda 8h-12h in 13h-16h,
-          petek 8h-12h (razen v petek, 28.12.2007).
 
 
 
Mestna občina Ljubljana

Obrazci