Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2024 in/ali za leta od 2024 do 2026: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO

Zaključen: 17. 11. 2023 , odpiranje prijav: 22. 11. 2023

Datum objave: 27. 10. 2023
Rok za prijavo: 17. 11. 2023 do 12.00 ure (opoldne)
Odpiranje prijav: 22. 11. 2023

Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisnih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne programe varovanja zdravja, vse z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe oziroma katerih financiranje ureja veljavna zakonodaja.

Vlogo za vsak program posebej vlagatelj pripravi v spletni aplikaciji na povezavi https://erazpisisubvencije.ljubljana.si/si/avtorizacija/ (ob prvem vstopu je zahtevana registracija).

Po oddani oziroma zaključeni elektronski vlogi za prijavo posamičnega programa na ta javni razpis, mora vlagatelj izpolnjen prijavni obrazec natisniti, ga lastnoročno podpisati, žigosati ter priložiti vse zahtevane priloge.

Tako pripravljeno vlogo mora vlagatelj poslati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, p. p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno petka, 17. 11. 2023, do 12:00 ure. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne, do 12:00 ure, oddane s priporočeno pošto (kot točen čas oddaje vloge veljajo datum, ura in minuta iz poštne nalepke na ovojnici oziroma datum, ura in minuta, jasno razvidni na ovojnici, v primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev).

Datoteka s celotno razpisno dokumentacijo vsebuje:

  1. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA
  2. VSEBINSKA IN FINANČNA MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV IN MERILA ZA ODMERO VIŠINE SREDSTEV SOFINANCIRANJA
  3. PRIJAVNI OBRAZEC
  4. VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU PROGRAMA ZA LETO 2024
  5. VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU PROGRAMA ZA OBDOBJE 2024 DO 2026
  6. ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO (obrazec)
  7. DELNO POROČILO 2024 (obrazec)
  8. KONČNO POROČILO 2024 (obrazec)
  9. NAČRT IZVEDBE PROGRAMA ZA LETO 2025 (obrazec)

Razpisne datoteke