Zakonodaja

Postopkovni predpisi

 • Zakon o inšpekcijskem nadzoru
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o prekrških

Materialni predpisi

 • Odlok o avtotaksi prevozih
 • Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana
 • Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin
 • Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
 • Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana 
 • Odlok o urejanju javne razsvetljave
 • Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana
 • Odlok o oglaševanju
 • Odlok o določitvi plovbnega režima
 • Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
 • Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
 • Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090
 • Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana
 • Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana
 • Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko v območju Mestne občine Ljubljana
 • Zakon o cestah
 • Zakon o varstvu okolja
 • Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
 • Zakon o spodbujanju in razvoju turizma
 • Zakon o volilni in referendumski kampanji
 • Gradbeni zakon
 • Zakon o urejanju prostora
 • Zakon o prijavi prebivališča

 Več aktov lahko najdete na naslednjih spletnih straneh: