Inšpektorat

V okviru izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora Inšpektorat:

opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL s področij: 

 • cest in intervencijskih poti,
 • gradbenih in negradbenih posegov v prostor,
 • prostorskih aktov,
 • prevoza potnikov v cestnem prometu,
 • varstva okolja,
 • pogrebne in pokopališke dejavnosti
 • spodbujanja razvoja turizma,
 • prijave prebivališča,
 • volilne in referendumske kampanje,
 • označevanja ulic in stavb,
 • oglaševanja,
 • urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin,
 • ravnanja z odpadki,
 • pitne vode,
 • odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
 • posebne rabe javnih površin,
 • plovbe po Ljubljanici,
 • uporabe grba, zastave, imena in znaka MOL,
 • javne razsvetljave in
 • drugih področij na podlagi zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL.

Inšpektorat MOL: 

 • vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku,
 • vodi predpisane evidence v upravnih in prekrškovnih postopkih,
 • sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov MOL,
 • predlaga sprejetje ukrepov pristojnim organom,
 • izvaja druge naloge na podlagi zakonov in drugih predpisov.