Inšpektorat

V okviru izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora Inšpektorat:

 • opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL s področij: 
 1. cest in intervencijskih poti,
 2. gradnje, za katero z zakonom ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in predpisi občine v okviru njene izvirne pristojnosti,
 3. prostorskih aktov,
 4. prevoza potnikov v cestnem prometu,
 5. varstva okolja,
 6. pogrebne in pokopališke dejavnosti,
 7. spodbujanja razvoja turizma,
 8. prijave prebivališča,
 9. volilne in referendumske kampanje,
 10. označevanja ulic in stavb,
 11. oglaševanja,
 12. urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin,
 13. komunalnih odpadkov,
 14. pitne vode,
 15. odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
 16. posebne rabe javnih površin,
 17. plovbe po Ljubljanici,
 18. uporabe grba, zastave, imena in znaka MOL,
 19. javne razsvetljave in
 20. drugih področij na podlagi zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL.
 • vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku,
 • vodi predpisane evidence v upravnih in prekrškovnih postopkih,
 • sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov MOL,
 • predlaga sprejetje ukrepov pristojnim organom,
 • izvaja druge naloge na podlagi zakonov in drugih predpisov.