sreda, 16. 10. 2013

Kako vložim pravno sredstvo (ugovor, zahtevo za sodno varstvo) ali drugo vlogo v okviru prekrškovnega postopka

Mestno redarstvo pri Mestni občini Ljubljana je prekrškovni organ, ki je vezan tudi na določbe Zakona o prekrških, kateri natančno določa prekrškovni postopek. Glede uporabe in računanja rokov Zakon o prekrških napotuje na smiselno uporabo Zakona o splošnem upravnem postopku. Mestno redarstvo pri tem nima nikakršnih možnosti, da bi prekrškovni postopek vodil drugače, kot ga določa navedeni zakon.

Vsak plačilni nalog ima pravni pouk, v katerem so navedene pravice kršitelja do vložitve ustreznega pravnega sredstva. Ne glede na to, ali plačilni nalog govori o ugovoru (ki ga rešuje prekrškovni organ) ali o zahtevi za sodno varstvo (ki jo rešuje sodišče), je potrebno v roku 8 dni vložiti pravno sredstvo. Pravnemu sredstvu je potrebno priložiti vse relevantne dokaze ter navesti vse okoliščine, ki lahko vplivajo na presojo prekrškovnega organa, katerega tudi ne pozabite lastnoročno podpisati.

Ob upoštevanju zakonsko določenih rokov velja enako tudi za druga vlaganja v okviru prekrškovnega postopka (izjava kršitelja, posredovanje podatkov o dejanskem uporabniku vozila, prošnja za plačilo globe …).

Glede na navedeno, vsa vlaganja v okviru prekrškovnega postopka lahko vloži zgolj naslovnik, na katerega se glasi plačilni nalog, njegov zastopnik ali pooblaščenec. Pisna vloga mora biti lastnoročno podpisana in se lahko vloži bodisi preko pošte, lahko pa se jo v času uradnih ur Odseka za redarstvo osebno prinese v operativno komunikacijsko pisarno Mestnega redarstva na naslovu Proletarska 1, 1000 Ljubljana.

Pravna oseba kot lastnik vozila vlaga tovrstna pisanja pisno z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe oziroma osebe, ki ima v okviru pravne osebe tovrstna pooblastila in žigom pravne osebe, če pravna oseba posluje z žigom. Zaradi pohitritve postopka priporočamo, da se izjavi priložijo tudi ustrezni listinski dokazi. Prekrškovni organ namreč lahko v primeru dvoma pravno osebo pozove, da izjavo dopolni s predložitvijo listinskih dokazil, kar postopek lahko zavleče.

Pravno sredstvo oziroma druge vloge se lahko vložijo tudi po elektronski pošti, vendar zgolj z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom (digitalni podpis) na e-poštni naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si .  

Ostala pogosta vprašanja in odgovori so dostopni s klikom tukaj .

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana