Mestno redarstvo

Mestno redarstvo

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana, kot prekrškovni organ MU MOL, v okviru in v skladu s predpisi zagotavlja pripravo programa varnosti MOL ter na njegovi podlagi skrbi za javno varnost in javni red na območju MOL in je skladno s 3. členom Zakona o občinskem redarstvu (ZORed) pristojno:

  • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
  • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
  • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
  • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,
  • vzdrževati javni red in mir.

Organizacijski enoti v sestavi:

  • Odsek za redarstvo
  • Odsek za prekrškovni postopek in tehnično poslovanje
Več o organizacijskih enotah Mestnega redarstva