torek, 19. 4. 2016

Mestno redarstvo okrepilo sodelovanje s policijsko postajo ljubljana

Za leto 2016 smo si, kot eno od prioritetnih nalog zadali tudi okrepitev sodelovanja s Policijsko upravo Ljubljana, katerega temelj predstavlja, leta 2009 podpisani Protokol o sodelovanju Mestnega redarstva MOL in Policijske uprave Ljubljana.

Možnosti za nadgradnjo sodelovanja vidimo predvsem na področju preventivnega dela, ki zajema širok spekter konkretnega sodelovanja in operativnega dela, zato si želimo sodelovanje še okrepiti predvsem v segmentu stičnih točk. Pri tem je poudarek na sodelovanju s policijskimi postajami na ravni vodij četrtnih okolišev in vodij policijskih okolišev, s čimer se vzpostavlja bolšja in proaktivna izmenjava informacij, zmanjševanje birokracije in pohitritev postopkov pri reševanju in urejanju zadev v lokalnem okolju.

Z vidika MOL in Mestnega redarstva nadgradnja sodelovanja s policijskimi postajami prinaša nov segment na področju urejanja kompleksnejših zadev in deviantnih ravnanj (kot je npr. območje Metelkove in druga območja, ki zaradi svoje specifičnosti lahko predstavljajo višjo stopnjo varnostnega tveganja), kot tudi pojav vandalizma, grafitiranja ipd.

Na Mestnem redarstvu zato ocenjujemo tovrstno okrepitev in nadgradnjo sodelovanja kot dodano vrednost in pravo pot k skupnemu cilju in prizadevanjih MOL v skrbi za zmanjšanje deviantnih ravnanj in zagotavljanje višje ravni javne varnosti na območju MOL.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana