petek, 31. 8. 2012

Nova pooblastila občinskih redarjev - spremembe zakona o pravilih cestnega prometa

Z dnem 1.9.2012 začne veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A), ki je eden izmed glavnih zakonov, ki določajo pooblastila mestnim redarjem.

Bistvena sprememba ZPrCP-A je v znižanju višin glob in stranskih sankcij in nekaj novih pristojnosti občinskim redarstvom.

Bistvene spremembe zakona, ki se nanašajo na delo in pristojnosti MR na področjih:

- pristojnosti za izvajanje nadzora in ukrepanje na področju prometa enoslednih vozil kot so kolesa, kolesa s pomožnim motorjem, motornih koles in mopedov z možnostjo usmerjanja (prvi in drugi odstavek 16. člena, 27. člen, 93. člen, 94. člen in 95. člen);
- občinski redarji lahko tudi urejajo promet;
- izrek globe pri nadzoru listin, ki jih morajo imeti pri sebi udeleženci cestnega prometa (1. in 2. odstavek 16. člena);
- parkiranje službenih vozil: po novem smejo samo policisti pri opravljanju nujnih nalog policije za nujno potreben čas parkirati vozilo tudi na mestih, kjer je to prepovedano s prometnim pravilom ali postavljeno prometno signalizacijo (prej vse pooblaščene uradne osebe). Občinski redarji lahko pri opravljanju svojih nalog ustavljajo in parkirajo na postajališčih rezerviranih za avtobuse in avtotaksi vozila zunaj vozišča, če s tem ni oviran javni prevoz potnikov v cestnem prometu.

Nekaj pomembnejših novosti:

- novost, ki jo dosedanji zakon ni poznal je globa za prekoračitev dovoljene hitrosti do vključno 5 km/h in je 40,00 eura.
- glede zapuščenih vozil in sicer je na novo je določena globa 120 eurov, če lastnik zapuščenega vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila odrejena od¬stranitev v skladu z določilom 19. člena ZPrCP.

Glede višine glob za storjene prekrške pa se spremembe v največji meri odražajo na naslednjih področjih:

- kršitve po 98. členu (prometna signalizacija) – prej 200,00, sedaj 160,00 eurov;
- kršitev prepovedi ustavljanja in parkiranja je izločena iz 98. člena in je umeščena v specialni 65. člen, globa je sedaj 40,00 eurov, prej 200,00 eurov;
- kršitev svetlobnih prometnih znakov iz 80,00 na 40,00 (osmi odstavek 99. člena);
- nepravilno ustavljanje in parkiranje v 65. členu ZPrCP-A;
- prevoza oseb iz 200,00 na 120,00 eura;
- globa za prekoračitev največje dovoljene hitrosti najbolj znižala za nižje prekoračitve hitrosti, prav tako pa je tudi zmanjšanje števila izrečenih kazenskih točk;
- za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike ali posameznike, ki samostojno opravlja dejavnost. Tako se npr. za prekršek, če ne odstrani izločeno vozilo v 24 urah ter za prekršek storjen po 78. členu po novem kaznuje z globo v znesku 1.000 eurov (prej 2.000);
- označitve ustavljenih dvoslednih vozil na cesti zaradi okvare ali drugega vzroka in to predstavlja nevarnost za druge udeležence v promet se je globa znižala iz 120,00 na 80,00 eura;
- vožnje vozil po cesti ali delu ceste, ki je namenjen prometu tiste vrste vozil, ki ji priprada njegovo vozilo se globa zniža iz 500,00 na 120,00 eurov.

Več o spremembah si lahko ogledate s klikom tukaj


Mestna občina Ljubljana Mestna uprava Mestno redarstvo