sreda, 22. 6. 2016

Opozorilo na nedovoljeno pobiranje prostovoljnih prispevkov ter vsiljivo in žaljivo beračenje

Ljubljana se približuje glavni turistični sezoni, zato bi vas na podlagi izkušenj iz preteklih let opozorili na možnost povečanja kršitev javnega reda in miru, povezanih z nedovoljenim zbiranjem prostovoljnih prispevkov ter na vsiljivo ali žaljivo beračenje.

Dobro je vedeti, da se ob nezakonitem pobiranju prostovoljnih prispevkov osebe pogosto predstavljajo za predstavnike različnih humanitarnih organizacij, pri čemer nemalokrat s pretvezami o pobiranju prispevkov za bolne otroke ali drugih primerih osebne stiske, želijo pri ljudeh vzbuditi sočutje in se na ta način nezakonito okoristiti. Kršitelji pa poleg neupravičenega pobiranja prispevkov pogosto ljudi ogoljufajo tudi pri vračilu denarja.

Zbiranje prostovoljnih prispevkov je opredeljeno v 5. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki določa, da prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje pristojne upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče.

Pristojna upravna enota dovoljenje izda v primerih, ko prosilec izkaže upravičen razlog. Kot upravičen razlog se šteje elementarna ali druga nesreča, v kateri je prosilec utrpel veliko premoženjsko škodo. Nepridobitni pravni osebi se dovoljenje izda tudi, če izkaže, da bo zbrane prispevke uporabila za humanitaren ali splošno koristen namen, ki ga lahko uresniči v okviru zakonitega opravljanja registrirane ali v temeljnem oziroma drugem aktu določene dejavnosti. Upravna enota v dovoljenju določi tudi način zbiranja prostovoljnih prispevkov in rok veljavnosti dovoljenja. Rok veljavnosti dovoljenja se določi glede na namen in način zbiranja prispevkov.

Želimo tudi izpostaviti, da pri tem ne gre vedno za kršitev nedovoljenega zbiranja prostovoljnih prispevkov, temveč gre v nekaterih primerih za kršitev vsiljivega ali žaljivega beračenja na javnem kraju, ki je opredeljeno v 9. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru. Tovrstno vedenje pomeni kršitev zgolj v primeru, ko oseba na vsiljiv ali žaljiv način koga nadleguje za denar ali druge materialne dobrine.

Pri tem pa samo nagovarjanje k miloščini še ne pomeni, da gre za kršitev navedene zakonske norme, čeprav le to izhaja iz osnov, ki pri ljudeh vzbujajo določeno nelagodje. Iz zakonske norme namreč izhaja, da mora biti pri vsiljivosti podan poseg v osebno integriteto posameznika, kar pomeni, da berač hodi za človekom, da človeka zmerja ali žali, jo prijema za roke oziroma oblačila ipd.

V skrbi za večjo varnost, javni red in mir ter s ciljem preprečitve tovrstnih dejanj, bomo v sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana okrepili našo prisotnost in poostrili nadzor tudi z mešanimi patruljami (policist – redar).

Občanom in obiskovalcem mesta svetujemo, naj bodo pozorni na tovrstne kršitve, ter ali imajo osebe, ki zbirajo prostovoljne prispevke, ustrezna dovoljenje pristojne Upravne enote. V nasprotnem primeru naj jim denarja ne izročajo in naj o tem takoj sporočijo na Operativno komunikacijski center Policije na številko 113 ali na Mestno redarstvo na telefon 01 306 16 20 (v primerih vsiljivega ali žaljivega beračenja na javnem kraju).

Za lažjo prepoznavo ali gre za nedovoljeno zbiranje prostovoljnih prispevkov smo pripeli primer navedene kršitve in uradni obrazec »Vloga za izdajo dovoljenja za zbiranje prostovoljnih prispevkov«. Več o vlogi za izdajo dovoljenja lahko preberete na uradni spletni strani eUprava RS – klik tukaj.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana