četrtek, 20. 6. 2013

Pozitivne izkušnje in dosežki preventivnega dela mestnega redarstva in vodij četrtnih okolišev

Na podlagi evalvacije, pozitivnih izkušenj in odziva partnerskih subjektov pilotnega projekta uvajanja vodje četrtnega okoliša (VČO) na dveh četrtnih skupnostih (Center in Rudnik) v letu 2012, smo v začetku letošnjega leta vzpostavili in implementirali delovanje VČO na vseh 17-ih četrtnih skupnosti na območju MOL. V ta namen sta bila imenovana dva VČO.

Ena od pomembnejših nalog VČO, ki sta jih izvajala v začetku leta je bila prepoznava in vzpostavitev kontaktov s partnerskimi subjekti, predvsem vrtci, šolami in četrtnimi skupnostmi. V ta namen sta opravila razgovore z vodstvi in predstavniki vrtcev, šol in ČS. Okrepili pa smo tudi sodelovanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana (SPVCP MOL), policijskimi postajami – VPO, društvi in domovi za starejše in Javno agencijo RS za varnost prometa.

V tem obdobju je bilo opravljenih veliko pozitivnih izkušenj, dosežkov in aktivnosti, za katere na podlagi pozitivnih odzivov s strani občanov in četrtnih skupnosti ocenjujemo, da so prispevale k boljšemu poznavanju samega dela ter do pozitivnejšega pristopa s strani občanov do mestnih redarjev kot tudi Mestnega redarstva. Z implementacijo VČO v praksi uresničujemo enega od pomembnejših ciljev Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva (SUDMR), to pa je neposreden osebni pristop, komunikacija in sodelovanje s partnerskimi subjekti in občani. Tako se npr. občani ponovno obračajo na določenega vodjo četrtnega okoliša, s katerimi je že komuniciral, jim svetoval in predlagal skupne rešitve, ki vodijo k večji prometni varnosti in istočasno pomenijo tudi višjo raven bivanja v okolju.

Na splošno lahko ocenimo, da smo na pravi poti k uresničevanju dolgoročnega cilja SUDMR:
• vzpostavitev partnerskega odnosa s skupnostjo
• aktivno sodelovanje pri reševanju problemov in težav
• zagotavljanje višje ravni varnosti in bivanja skozi preventivno delo
• vpliv na javnost na način, ki dolgoročno spreminja miselnost glede pravilnega ravnanja

Vse, kar je pozitivno, je dobro, zato je tudi prav, da naše pozitivne dosežke na področju preventivnega dela Mestnega redarstva in predvsem dela vodij četrtnih okolišev predstavimo širši javnosti in v ta namen smo nekaj pozitivnih dosežkov in izkušenj strnili v kratko predstavitev, ki si jo lahko ogledate v pripetem dokumentu.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana