sreda, 4. 7. 2018

Samodejne merilne naprave za izboljšanje prometne varnosti

Namen izvajanja meritev s samodejno merilno napravo je izključno izboljšanje prometne varnosti, saj vozniki prevečkrat pozabljajo, da prevelike hitrosti zmanjšujejo možnost, da bi se izognili nevarnim situacijam in s tem tudi preprečili prometne nesreče.

Vizija 0

Z vidika sledenja ciljev, ki jih izpostavlja Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 sledi »viziji 0« (nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih oseb zaradi prometnih nesreč v Sloveniji) ter glede na dejstvo, da je hitrost izpostavljena kot največja nevarnost, smo kot organ samoupravne lokalne skupnosti dolžni, da vse svoje odločitve in ravnanje usmerimo k njeni uresničitvi.

Izkušnje iz tujine in doma dokazujejo, da število ohišij in označitev krajev izvajanja meritev hitrosti vpliva na spremembo obnašanja voznikov v cestnem prometu. Na ta način vozniki lahko z veliko večjo verjetnostjo pričakujejo, da bo v primeru prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti njihovo početje dokumentirano in tudi sankcionirano.

Samodejne merilne naprave v Mestni občini Ljubljana

Trenutno Mestna občina Ljubljana razpolaga s štirimi ohišji in eno tovrstno samodejno merilno napravo za merjenje hitrosti. Mestno redarstvo ima v uporabi tudi dve samodejni merilni napravi, ki sta nameščeni v vozilih, s katerima se opravljajo meritve na različnih lokacijah znotraj Mestne občine Ljubljana. Stacionarna samodejna merilna naprava omogoča merjenje hitrosti na več prometnih pasovih, pri čemer določi prometni pas kršitelja, meri lahko prihajajoči in odhajajoči promet hkrati, loči med tovornimi in osebnimi vozili ter ima nastavitve različnih omejitev. Meritve se lahko izvajajo tako podnevi kot tudi ponoči. Samodejno merilno napravo bomo premeščali med izbranimi lokacijami.

Lokacije merilnih naprav

Izbor lokacij bo sledil predlogom četrtnih skupnosti, upoštevajoč Priporočila za učinkovito izvajanje nadzora hitrosti, ki jih je izdala Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (AVP), kakor tudi opravljene analize podatkov o prometnih nesrečah na podlagi posredovanih predlogov AVP. Na izbor mikrolokacije za postavitev ohišja pa bo vplivala tudi tehnična primernost lokacije.

Javnost bomo o izboru lokacij obvestili še pred pričetku izvajanja meritev, prav tako pa bodo lokacije označena z znaki za obveščanje »merjenje hitrosti«. Natančen izbor lokacij še ni določen, saj nanj vpliva več dejavnikov, bo pa vsekakor na predlaganih lokacijah opravljena analiza tudi na podlagi opravljenih meritev hitrosti s prikazovalniki hitrosti »vi vozite«.

Učinki merjenja prekoračitev hitrosti

Učinki so večplastni. Vsekakor je pomemben tehnični učinek, saj je ohišja mogoče namestiti na lokacije, kjer meritve z samodejno merilno napravo, nameščeno v osebnem vozilu, ni možna. Poleg tega za meritve z napravami v ohišjih ni potrebno zagotavljati prisotnosti pooblaščene uradne osebe. Nezanemarljiv je tudi funkcionalni učinek, saj te naprave lahko delujejo neprekinjeno 24 ur na dan. Po prvih ugotovitvah se je stanje na Celovški cesti in Slovenski cesti umirilo in lahko rečemo, da sta lokaciji manj varnostno obremenjeni. S tega vidik bolj obremenjeni sta Dolenjska in Roška cesta, kjer ne glede na to, da sta lokaciji označeni z znaki za obveščanje, in kljub dokaj pogostemu obveščanju medijev o izvajanju meritev hitrosti še vedno beležimo prekoračitve hitrosti, ki pa so najbolj izrazite med vikendi.

Število prekoračenih meritev hitrosti

Od januarja do vključno maja 2018 smo zabeležili prekoračene meritve hitrosti, in sicer 4.979 prekoračitev za stacionarno samodejno merilno napravo in 6.525 prekoračitev za mobilno merilno napravo. 

Tudi sicer z različnimi ukrepi skrbimo za večjo varnost v prometu, o čemer smo nedavno pisali tukaj.

160922 Zakljucek akcije Varna pot v solo v okviru ETM bkovac 20
Zaključek akcije Varna pot v šolo v letu 2016. Foto: Benjamin Kovač