torek, 28. 2. 2017

Sprejet nov odlok o urejanju prometa v Ljubljani

Mestni svet občine Ljubljana je 30. januarja sprejel nov Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki začne veljati 4. marca 2017.

V soboto dne 4.3.2017 začne veljati nov Odlok o urejanju prometa v MOL, razen drugega odstavka 9. člena tega odloka, ki začne veljati tri mesece po objavi tega odloka, in 36. člena tega odloka, ki začne veljati šest mesecev po objavi tega odloka.

Odlok prinaša tudi nekaj novosti, na katere želimo posebej opozoriti. Odlok je dostopen na naslednji povezavi – klik tukaj .

8. člen odloka določa oblike in način plačila parkirnine, navaja ustrezna dokazila o plačilu parkirnine (parkirni listek iz parkomata ali urbanomata ali račun se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnin ter ustrezno dokazilo iz elektronske evidence plači).

Drugi odstavek 9. člena odloka (začne veljati 3 mesece od objave odloka): Uporabnik za katerega je bilo ugotovljeno, da nima plačane parkirnine in kateri je bil s strani izvajalca obveščen, da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine, lahko v roku osmih dni od prejema obvestila izvajalca o neplačilu parkirnine na vozilu, plača parkirnino v višini 12 eurov. V primeru plačila zneska 12 eurov, izvajalec ne bo podal predloga za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine.

Drugi odstavek 10. člena odloka: Pristojni organ lahko na krajevno običajen način objavi poziv, da je potrebno v času, določenem v pozivu, iz javnih parkirnih površin umakniti parkirana osebna vozila za potrebe opravljanja zimske službe ali čiščenja cest ali snemanja filma ali snemanja komercialnih oglaševalskih spotov ali izvedbe javne prireditve.

12. člen odloka: Vozniki vozil na električni pogon lahko v času polnjenja vozila brezplačno parkirajo vozila na urejenih in označenih parkirnih prostorih, namenjenih parkiranju vozil na električni pogon, ter pri tem označiti čas prihoda na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

21. člen odloka: določa ureditev parkiranja na parkirnih prostorih na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste, ki so namenjeni parkiranju vozil na električni pogon, ki se oddajajo v najem po sistemu »souporabe avtomobila«.

22. člen odloka: Ureditev parkiranja vozil invalidov

Invalidi lahko brezplačno parkirajo svoja vozila na urejenih parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste največ dve uri. Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda in postaviti veljavno parkirno karto za invalide. Na parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste, kjer invalidi parkirajo več kot dve uri, na parkiriščih in v parkirnih hišah so invalidi dolžni plačati parkirnino v skladu s tem odlokom. Za kršitev te določbe je predvidena globa v višini 40 eurov.

26. člen odloka določa način in ureditev parkiranja tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov.

27. člen odloka določa način in ureditev parkiranja bivalnih vozil, bivalnih priklopnikov in lahkih priklopnikov.

28. člen odloka določa, da je poleg primerov iz zakona, ki ureja pravila cestnega prometa, prepovedano parkirati tudi na površinah za kolesa, ter na javnih zelenih površinah in na drugih javnih površinah, razen na površinah v skladu z določbami tega odlok.

36. člen odloka (začne veljati šest mesecev po objavi odloka) določa, da se izvajalcu gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih parkirišč podeljuje javno pooblastilo za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah za izdajo parkirnih dovolilnic in drugih dovolilnic na podlagi tega odloka.

41. člen odloka določa pogoje vožnje in katera vozila lahko vozijo po prometnih pasovih za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov (rumeni pasovi).

43. člen odloka določa, da na cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in na nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, lahko Mestno redarstvo pri opravljanju svojih z zakonom in odlokom določenih nalog uporablja cestne naprave za namen zagotavljanja varnosti in nadzora v cestnem prometu.

44. člen odloka določa pogoje in primere, v katerih lahko občinski redar odredi odstranitev vozil, pri čemer je novost zadnja alineja: » - vozilo, ki je več kot 48 ur parkirano na plačljivih parkirnih mestih na in ob občinski cesti brez plačila parkirnine ali po poteku plačane parkirnine«.

49. člen odloka določa pogoje in način prodaje zapuščenega vozila skladno z določbami zakona, ki ureja pravila cestnega prometa, in zakona, ki ureja stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana