Zakonodaja

Zakoni

Akti, ki določajo pristojnosti Mestnemu redarstvu MOL

 • Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06, 9/17)
 • Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11  - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 , 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
 • Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/173/18 – odl. US in 123/21)
 • Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 , 48/12 , 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18)
 • Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17)
 • Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06139/20)
 • Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo)
 • Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17)
 • Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 195/20)
 • Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP)

Podzakonski akti

 • Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/1546/17 in 59/18)
 • Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 103/07 in 64/10)
 • Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 78/07)
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 48/14)
 • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 91/15)
 • Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 103/07, 64/10, 36/19)
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 48/14, 97/20)

Predpisi lokalne skupnosti

 • Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17, 14/19, 16/21)
 • Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/0842/0977/1063/139/14173/20)
 • Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic (Uradni list RS, št. 33/08)  

Več aktov lahko najdete na naslednjih spletnih straneh: