Zakonodaja

Zakoni

Akti, ki določajo pristojnosti Mestnemu redarstvu MOL

 • Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06, 9/17)
 • Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11  - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 , 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb)
 • Zakon o pravilih cestnega prometa prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.)
 • Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE)
 • Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E)
 • Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06139/20)
 • Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23)
 • Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17 in 31/24)
 • Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 195/20 in 31/21)

Podzakonski akti

 • Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/1546/17 in 59/1863/19, 150/21, 132/22 – ZCes-2 in 26/24)
 • Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 36/19)
 • Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 78/07)
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 48/14, 97/20 in 67/22)
 • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 91/15, in 24/24)

Predpisi lokalne skupnosti

 • Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17, 14/19, 16/21, 184/21, 137/22, 61/23 in 109/23)
 • Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/0842/0977/1063/139/14173/20)
 • Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic (Uradni list RS, št. 33/08)  
 • Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce (Uradni list RS, št. 9/18)
 • Odlok o urejanju javnih parkirišč (Uradni list RS, št. 48/11 in 184/21)
 • Odredba o določitvi območij za pešce (Uradni list RS, št. 9/18)
 • Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 9/18, 26/19, 58/19, 90/20, 173/20, 58/21, 184/21, 38/22, 96/22 in 61/23)

Več aktov lahko najdete na naslednjih spletnih straneh: