Direktor / direktorica javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana

Zaključen: 14. 1. 2011

Datum objave: 6. 1. 2011
Rok za prijavo: 14. 1. 2011

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri,
  • strokovno pozna področje dela gledališča,
  • ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
  • ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
  • aktivno obvlada slovenski jezik,
  • aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.
     

Kandidat mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja gledališča za mandatno obdobje.
Direktor bo po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda imenovan za mandatno
dobo pet let.

Razpisne datoteke