Sekretariat Mestne uprave MOL

Naloge Sekretariata mestne uprave so:

 • opravlja naloge za direktorja mestne uprave,
 • opravlja naloge skrbnika centralnega registra tveganj in naloge skrbnika načrta integritete,
 • opravlja naloge na področju upravljanja s kadrovskimi viri,
 • načrtuje, usmerja, organizira in spremlja izobraževanje in strokovno usposabljanje zaposlenih v mestni upravi,
 • opravlja naloge na področju sistema plač v mestni upravi in zagotavlja podatke za obračun plač in drugih osebnih prejemkov,
 • opravlja naloge, ki se nanašajo na organizacijo dela mestne uprave in sistemizacijo delovnih mest,
 • opravlja naloge za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
 • opravlja naloge upravljanja z dokumentarnim gradivom in naloge glavne pisarne,
 • načrtuje in zagotavlja izvedbo načrta nabave pisarniškega materiala, računalniške opreme ter prevoznih in drugih sredstev za potrebe mestne uprave in organov MOL,
 • zagotavlja organizacijo in delovanje arhiva in knjižnice,
 • zagotavlja tiskanje in razmnoževanje gradiv za potrebe MOL,
 • zagotavlja izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja poslovnih stavb in prostorov v uporabi mestne uprave in organov MOL,
 • opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem štipendij MOL.

Organizacijske enote v sestavi:

 • Odsek za upravljanje s kadri
 • Odsek za splošne zadeve
Več o organizacijskih enotah Sekretariata Mestne uprave