Direktorja / direktorice javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana

Zaključen: 22. 11. 2014

Datum objave: 12. 11. 2014
Rok za prijavo: 22. 11. 2014

prosto delovno mesto

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

 • ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri,
 • strokovno pozna področje dela zavoda,
 • ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
 • ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
 • aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik in pasivno najmanj en svetovni jezik.
 • aktivno obvlada slovenski jezik.

Kandidat mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Direktor bo po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda imenovan za mandatno dobo pet let.

K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:

 • Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome.
 • Kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice oziroma ustrezno dokazilo.
 • Kot dokazilo o najmanj treh letih vodstvenih delovnih mestih kandidat predloži pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo.
 • Kot dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo institucij, ki izdajajo potrdila o znanju jezika na višji ravni (raven B2).
 • Kot dokazilo o pasivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo institucij, ki izdajajo potrdila o znanju jezika na osnovni ravni (raven A2).

Vsa dokazila morajo biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so potrdila priložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti uraden prevod.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p. 25, 1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za direktorja javnega zavoda SMGL«.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne priloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vlogo, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Z odločitvijo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v osmih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju.

Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 12. ure na telefonu: 01/306-1290.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

 

Razpisne datoteke