Javni razpis za imenovanje 7- članskega Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 22. 11. 2014

Datum objave: 12. 11. 2014
Rok za prijavo: 22. 11. 2014

Kandidat za člana nadzornega odbora mora izpolnjevati poleg zakonskih še naslednje pogoje:

  • najmanj VII. stopnja izobrazbe,
  • najmanj 8 let delovnih izkušenj na finančno - računovodskem področju,
  • ne sme biti v zakonski zvezi ali ožjem sorodstvu s člani mestnega sveta, županom, podžupanom ali direktorjem mestne uprave.

Prednost imajo kandidati z nazivom pooblaščeni revizor po zakonu.

Član nadzornega odbora ne more biti član mestnega sveta, župan, podžupan, član sveta ožjega dela MOL, direktor mestne uprave, delavec mestne uprave ter član poslovodstva organizacije, ki je uporabnik proračunskih sredstev.

Mandat člana nadzornega odbora je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:

  • Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome.
  • Kot dokazilo o najmanj osmih letih delovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice oziroma ustrezno dokazilo in pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah na finančno – računovodskem področju.
  • Kandidat v prijavi na razpis predloži pisno izjavo, da ni v zakonski zvezi ali ožjem sorodstvu s člani mestnega sveta, županom, podžupanom ali direktorjem mestne uprave.

Zaželeno je, da kandidati k prijavi predložijo potrdilo, da imajo naziv pooblaščenega revizorja po zakonu.

Vsa dokazila morajo biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so potrdila priložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti uraden prevod.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Mestni svet Mestne občine Ljubljana, KMVVI, p.p. 25, 1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za člana NO«.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne priloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vlogo, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Z odločitvijo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v osmih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju.

Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 12. ure na telefonu: 01/306-1290.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpisne datoteke