Povabilo za predložitev ponudb

Zaključen: 11. 3. 2011

Datum objave: 4. 3. 2011
Rok za prijavo: 11. 3. 2011

Varovanje za potrebe MOL (storitev iz seznama storitev 1B, ZJN-2B).

VAROVANJE ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZAJEMA:

  • varovanje ljudi in premoženja s sistemi za tehnično varovanje in mehanskimi napravami, servis ter vzdrževanje obstoječih sistemov in naprav
  • varovanje ljudi in premoženja z varnostniki, ki opravljajo varnostno receptorske storitve;
  • varovanje javnih prireditev v mesecu decembru v letih 2011, 2012 in 2013, ki obsegajo decembrske prireditve, decembrske sejemske prireditve in silvestrovanja;
  • varovanje cestnih zapor,
  • varovanje protokolarnih dogodkov.

Vsebina nalog je razvidna iz priloge “opis in obseg varovanja”, ki je kot priloga, sestavni del tega povabila.

Izvajalec bo moral opravljati naloge varnostno-recepcijske sluţbe ter ostale naloge varovanja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV; Ur. list RS, št. 126/2003, 102/2007) in Zakonom o javnih zbiranjih (ZJZ – UPB2; Ur. list RS, št. 113/2005).

Razpisne datoteke