Organizacijski enoti v sestavi

Odsek za razvoj in delovanje četrtnih skupnosti MOL

 • spremlja delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih nalog,
 • izvaja organizacijske, strokovne in druge naloge za potrebe četrtnih skupnosti MOL in njihovih organov,
 • spremlja finančno poslovanje in pripravlja finančne dokumente četrtnih skupnosti,
 • sprejema predloge, pripombe in mnenja občanov in drugih oseb ter jih posreduje pristojnim organom in službam,
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi volitev in drugih oblik neposrednega odločanja.

Odsek za razvoj in delovanje četrtnih skupnosti opravlja svoje naloge na 52 lokacijah:

 • na 17 lokacijah kjer so poslovni prostori službe ter poslovni prostori za delovanje četrtnih skupnosti (prostor za delovanje ČS zagotavlja služba),  prostori namenjeni dejavnostim društev, nevladnih organizacij, drugih neprofitnih organizacij in občanom;
 • na 35 lokacijah kjer so poslovni prostori službe, prostori namenjeni dejavnostim društev, nevladnih organizacij, drugih neprofitnih organizacij in občanom.

Odsek za upravljanje s premoženjem

Zagotavlja prostore za četrtne skupnosti MOL in izvajanje njihovih programov,

 • pripravlja investicije,
 • skrbi za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov,
 • opravlja nakup pohištva in opreme za potrebe prostorov, s katerimi upravlja ,
 • skrbi za evidenco in dokumente stvarnega premoženja s katerim upravlja,
 • sodeluje z upravniki,
 • prejema in izdaja račune s področja upravljanja,
 • sodeluje s Službo za pravne zadeve in Oddelkom za ravnanje z nepremičninami v zadevah vezanih na premoženje v upravljanju Službe za lokalno samoupravo,
 • oddaja prostore v najem in brezplačno uporabo.

Odsek za upravljanje s premoženjem upravlja s premoženjem na 52 lokacijah.