Služba za lokalno samoupravo

Naloge, ki jih opravlja Služba za lokalno samoupravo

 • Načrtuje in izvaja vse naloge za delovanje četrtnih skupnosti MOL.
 • Upravlja s premoženjem MOL, ki je namenjeno delovanju lokalne samouprave v MOL.
 • Opravlja naloge v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine in MOL kot glavnega mesta.
 • Opravlja naloge za razvoj sistema lokalne samouprave in uresničevanje pravic prebivalcev  MOL do neposredne udeležbe pri odločanju v MOL.
 • Organizira usposabljanje in ozaveščanje prebivalcev MOL.
 • Organizacijske enote v sestavi.

Področje Službe za lokalno samoupravo je normativno urejeno v naslednjih zakonskih in drugih predpisih:

 • Zakon o lokalni samoupravi
 • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
 • Statut Mestne občine Ljubljana
 • Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 • Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
 • Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
 • Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
 • Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti

Organizacijske enote v sestavi

 • Odsek za razvoj in delovanje četrtnih skupnosti MOL
 • Odsek za upravljanje s premoženjem
Več o organizacijskih enotah v sestavi