Župan

Župan ima naslednje pristojnosti:

 • predlaga proračun MOL in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti mestnega sveta,
 • skrbi za izvajanje odločitev mestnega sveta,
 • predlaga organizacijo in delovno področje mestne uprave,
 • določi podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v mestni upravi,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov MOL v predpisanih rokih,
 • gospodari s premoženjem MOL v okviru danih pooblastil kot dober gospodar,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premoženja MOL v primerih, ko je način odtujitve predpisan s posebnimi zakoni (stanovanjski zakon, zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe, zakon o naravni in kulturni dediščini, zakon o denacionalizaciji, zakon o izvrševanju kazenskih sankcij itd.),
 • sprejema načrt ravnanja s premičnim premoženjem in posamični program prodaje finančnega premoženja,
 • odloča o pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem, o pravnih poslih prodaje finančnega premoženja ter o sklepanju poravnav,
 • odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije,
 • odloča o najetju posojila največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti,
 • odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v skladu z zakonom,
 • imenuje enega ali več podžupanov izmed članov mestnega sveta in jih lahko tudi razreši,
 • daje soglasje k poklicnemu opravljanju funkcije podžupana in o tem obvesti mestni svet, 
 • imenuje in razrešuje direktorja mestne uprave in predstojnike organov mestne uprave,
 • odloča o imenovanju oziroma razrešitvi ter o sklenitvi oziroma prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v mestni upravi, kolikor za to ne pooblasti direktorja mestne uprave ali kolikor ni s predpisi drugače določeno,
 • daje soglasja in mnenja v imenu MOL, zahtevana z zakoni in drugimi predpisi, če s tem statutom, predpisi ali drugimi akti ni določeno drugače,
 • odloča o upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti MOL na drugi stopnji,
 • daje predloge za imenovanje v imenu MOL, če s predpisi ali drugimi akti ni drugače določeno,
 • vlaga zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov, če so z njimi ogrožene pravice MOL,
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi predpisi.

 • Župan predstavlja mestni svet, ga sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
 • Župan sklicuje seje mestnega sveta v skladu z določbami poslovnika mestnega sveta, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
 • Župan mora sklicati sejo mestnega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov mestnega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh od dneva, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Zahtevi za sklic seje mestnega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.
 • Če župan seje ne skliče v roku sedmih dni od dneva prejema pisne zahteve, jo lahko skličejo člani mestnega sveta, ki so zahtevo podali.
 • Župan lahko za vodenje seje mestnega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana mestnega sveta. Če nastopijo razlogi, da župan ne more voditi že sklicane seje mestnega sveta, jo vodi podžupan, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo vodi najstarejši navzoč član mestnega sveta.
 • Če župan meni, da je kakšen splošni akt ali njegov del neustaven ali nezakonit in uveljavi svojo pravico do zdržanja objave, mora o tem pisno obvestiti mestni svet najkasneje v 8 dneh od njegovega sprejema, navesti razloge za zadržanje in predlagati mestnemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji. Pri ponovnem odločanju mestni svet lahko razpravlja o členih splošnega akta, ki jih je župan navedel kot razlog za zadržanje in jih je potrebno spremeniti. Podroben postopek ponovnega odločanja opredeljuje poslovnik mestnega sveta. Če mestni svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
 • Če župan meni, da je odločitev mestnega sveta nezakonita ali v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom MOL in uveljavi svojo pravico do zadržanja izvajanja odločitve mestnega sveta, mora o tem pisno obvestiti mestni svet najkasneje v 8 dneh od njenega sprejema, navesti razloge za zadržanje in predlagati mestnemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji. Ob zadržanju izvajanja odločitve mestnega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če mestni svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.
 • Če se odločitev mestnega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v opravljanje mestni občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost ali neprimernost take odločitve.