Organi MOL

Organi MOL so mestni svet, nadzorni odbor in župan.

Mestni svet

Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MOL. Mestni svet ima petinštirideset članov.

Več o Mestnem svetu

Nadzorni odbor MOL

Nadzorni odbor MOL je organ Mestne občine Ljubljana, ki je zadolžen za nadziranje porabe proračunskega denarja MOL v skladu s sprejetim proračunom in za njegovo smotrno porabo, nadziranje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev in nadziranje razpolaganja s premoženjem Mestne občine Ljubljana.

Več o nadzornem odboru MOL

Župan

Župan predstavlja mestni svet, ga sklicuje in vodi njegove seje. Župan ima naslednje pristojnosti: predlaga proračun MOL in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti mestnega sveta, skrbi za izvajanje odločitev mestnega sveta ...

Več o pristojnosti župana