četrtek, 10. 10. 2013

Kakovost življenja v Ljubljani

Raziskava Eurobarometer je pokazala, da je kar 90% vprašanih prebivalcev Ljubljane zadovoljnih z življenjem v Ljubljani.

Eurobarometer je raziskava Evropske komisije o kakovosti življenja v evropskih mestih. Vanjo je vključenih 79 mest iz vseh držav članic EU, poleg tega pa še mesta iz Islandije, Norveške, Švice in Turčije. V raziskavi je 41.000 prebivalcev mest ocenilo svoje zadovoljstvo z različnimi vidiki življenja v mestih.
Raziskava je v Ljubljani potekala novembra in decembra lani, zajela pa je 522 meščanov in meščank.


Prebivalci Ljubljane so najbolj zadovoljni z naslednjimi področji življenja:
- šole in druge izobraževalne ustanove - 87% zadovoljnih prebivalcev Ljubljano uvršča na prvo mesto med prestolnicami Evropske unije.
- čistoča mesta - 87% zadovoljnih prebivalcev Ljubljano uvršča na 2. mesto med prestolnicami EU.
- z javnim prevozom je zadovoljnih 78% vprašanih Ljubljančanov in Ljubljančank.
- z zdravstvenimi storitvami je zadovoljnih 75% anketirancev.
- s športnimi objekti je zadovoljnih 76% meščanov, kar Ljubljano uvršča na 4. mesto med prestolnicami EU.
- s kulturnimi objekti je zadovoljnih 88% meščanov.
- s stanjem ulic in stavb v soseščini je zadovoljnih 82% meščanov, kar pomeni 5. mesto med prestolnicami EU.
- javni prostori (tržnice, trgi, območja za pešce) – 85% zadovljnih meščanov in 6. mesto med prestolnicami EU.
- mesto je prijazno do tujcev - 87% zadovoljnih prebivalcev Ljubljana, kar pomeni 5. mesto med prestolnicami EU.
- 73% anketiranih meni, da so tujci dobro integrirani. S tem rezultatom je Ljubljana zasedla 1. mesto med prestolnicami EU.
- da je Ljubljana varno mesto, meni 90% anketirancev, kar pomeni 5. mesto med prestolnicami EU.
- varno počutje v soseski – 94% zadovoljnih meščanov, kar nas uvršča na 4. mesto med prestolnicami EU.
- zadovoljstvo z zelenimi površinami (parki, vrtovi) – 86% zadovoljnih anketirancev.
- z ravnjo hrupa je zadovoljnih 73% meščanov, kar Ljubljano uvršča na 7. mesto med prestolnicami EU.

Anketirani Ljubljančani in Ljubljančanke so manj zadovoljni s trgovsko ponudbo v mestu (74%) in z možnostmi zaposlitve (le 22% vprašanih je menilo, da je v Ljubljani lahko najti zaposlitev).

Med glavnimi težavami v Ljubljani, katerim bo tudi v prihodnje treba nameniti pozornost, so anketiranci izpostavili zdravstvene storitve, brezposelnost in onesnaženost zraka. To so področja, katerim Mestna občina Ljubljana že zdaj namenja veliko pozornosti ter izvaja vrsto aktivnosti, s katerimi želimo še izboljšati ta področja življenja.

Več informacij o raziskavi Eurobarometer ter rezultati raziskave so objavljeni na http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-857_en.htm