petek, 23. 9. 2016

Premik naprej 2016 za JSS MOL

Javni stanovanjski sklad MOL je zmagovalec prvega natečaja Premik naprej 2016. Strokovno komisijo so prepričali s projektom Samostojno vodenje sodnih zadev, povezanih z najemnimi razmerji, zaradi zmanjšanja stroškov sodnih zadev ter izvajanja aktivnosti za ohranitev najemnih razmerij.

JSS MOL je v letu 2015 ugotovil, da se s stopnjevanjem gospodarske krize socialna stiska ljudi povečuje, tako da v zadnjih letih tretjina njihovih najemnikov stanovanj ne poravnava svojih stanovanjskih obveznosti redno. Neplačevanje obveznosti pa je krivdni razlog za odpoved najemnega razmerja, kar lahko posledično privede do izgube stanovanja in s tem do še večje ogroženosti posameznika in družine.
Da bi preprečili najhujše, to je brezdomstvo, na JSS MOL izvajajo aktivnosti za ohranitev varnega najema najemnikov, vendar pa morajo kot dober gospodar in skladno s svojimi pooblastili in zakonskimi dolžnostmi sodno terjati plačilo dolgov najemnikov.
Glede na uspeh v pravdi, ki je v predmetnih primerih praviloma na strani tožeče stranke (MOL in JSS MOL), so breme plačila sodnih stroškov, ki so jih bili dolžni plačati v okviru sodnih postopkov, čutili predvsem toženi najemniki, ki so večinoma v finančni stiski oz. z nižjimi osebnimi dohodki in slabšim premoženjskim stanjem. Zato so marca 2015 od odvetniških pisarn prevzeli vse sodne zadeve, povezane z najemnimi razmerji iz preteklih let, ter pričeli s samostojnim vodenjem slednjih, in sicer: od priprave in vlaganja tožb do zastopanja MOL in JSS MOL na sodišču, vlaganja predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova ter priprave terjatev v postopkih osebnih stečajev in e-vlaganjem upravnih oz. davčnih izvršb na FURS.
Na ta način so zmanjšali odvetniške storitve za skoraj 80 %, bistveno so se zmanjšali tudi sodni stroški najemnikov, kot toženih strank.
S prevzemom sodnih zadev od odvetniških družb so te najemnike v celoti razbremenili tega finančnega bremena, saj so zmanjšani stroški skoraj enaki ničli, glede na to, da je sklad oproščen plačila sodne prakse in stroškov, svojih stroškov zastopanja pa v postopkih ne priglaša. Istočasno se je skrajšalo tudi časovno vodenje sodnih postopkov.

Natečaj Premik naprej so letos prvič razpisali na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, namenjen pa je prepoznavanju in promociji dobrih ter inovativnih praks, spodbujanju ustvarjanja ter razvoju inovativnih premikov za bolj učinkovito in uspešno javno upravo kot gibalo družbenega razvoja.