ponedeljek, 10. 10. 2011

Zlati svinčnik

ZAPS je priznanje Zlati svinčnik s področja prostorskega načrtovanja podelila načrtovalcem Občinskega prostorskega načrta MOL.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) vsako leto podeljuje strokovna priznanja za največje dosežke svojih članov na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja (vsako drugo leto). Namen pregledne razstave članov in podelitve priznanj je promovirati kakovostno arhitekturo in ureditve odprtega prostora v širši javnosti ter dvigati zavest o kulturni in ustvarjalni razsežnosti projektiranja in prostorskega načrtovanja. Priznanja ZAPS prejmejo projekti, ki ustvarjajo kvalitetni prispevek h grajenju lokalnega okolja in jih Zbornica podeljuje vsako leto nepretrgano od leta 2004. Priznanja so častna (ne finančna), zanje pa lahko kandidirajo člani ZAPS v naslednjih kategorijah:

  • Zlati svinčnik: priznanje za odlično realizacijo s področja arhitekture in krajinske arhitekture, ki je nastala v obdobju zadnjih let
  • Zlati svinčnik: priznanje s področja prostorskega načrtovanja se podeljuje vsako drugo leto
  • Platinasti svinčnik: priznanje se podeli članu ZAPS za obsežnejši opus na področju arhitekture, krajinske arhitekture ali prostorskega načrtovanja
  • Diploma ZAPS – priznanje za posamezen pomemben organizacijski prispevek pri razvoju in uveljavitvi ZAPS ter stroke
  • Častni član ZAPS – priznanje za največje in obširnejše organizacijske ter strokovne prispevke pri razvoju in uveljavitvi ZAPS ter stroke, ki se lahko podeli tudi nečlanu.

 

Zlati svinčnik s področja prostorskega načrtovanja

Priznanja zlati svinčnik s področja prostorskega načrtovanja, za projekte, ki so nastali v obdobju 2006–2011, je podelila mednarodna žirija, ki so jo letos sestavljali: Liljana Jankovič Grobelšek, Mag. Mojmir Prelog in Marcus Schaefer. Priznanje Zlati svinčnik s področja prostorskega načrtovanja so med drugim prejeli tudi Ferdo Jordan in skupina načrtovalcev LUZ, d. d., prof. Janez Koželj, mag. Miran Gajšek, Tomaž Souvan in skupina načrtovalcev MOL za OPN MOL ID.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je v obrazložitvi zapisala: »Občinski prostorski načrt Mestne Občine Ljubljana – ID je interdisiciplinaren projekt, ki pomeni sklepno fazo izredno obsežnega, več let trajajočega strokovnega dela različnih strokovnih profilov. Skupini pripravljavcev akta je na podlagi predhodno strokovno dognanih in usklajenih strateških konceptov prostorskega razvoja MOL uspelo izdelati prostorski in urbanistični dokument, ki vsebuje ne le vse z zakonom predpisane elemente, ampak tudi številne druge urbanistične vsebine, ki bodo lahko prispevale k ustreznejšemu ravnanju v prostoru. Iz stanja kaotičnega zbira preštevilnih in večinoma zastarelih prostorskih in urbanističnih aktov, ki so doslej veljali na območju MOL, je Mestna občina Ljubljana dobila nov, celovit, koherenten in pregleden prostorski dokument kot podlago za učinkovit, sodoben in trajnosten prostorski razvoj mesta.«

Več o letošnjih priznanjih ZAPS lahko preberete na spletni strani Zbornice.